Yhdenvertaisuutta pidetään Staabissa perustavanlaatuisena arvona yhdessä yhteisöllisyyden, vastuullisuuden ja avoimuuden kanssa. Arvot ohjaavat kaikkea Staabin toimintaa, ja niiden tulee olla läsnä ainejärjestön jokapäiväisessä arjessa. Käsittelen tässä kirjoituksessa lyhyesti sitä, kuinka yhdenvertaisuus otetaan Staabin toiminnassa huomioon. Samalla myös muistutan, että toistemme kohteleminen reilusti ja asiallisesti on meidän kaikkien tehtävä.

Jokaisella on oikeus nauttia opiskeluajastaan ilman kiusaamisen, häirinnän tai syrjinnän kokemuksia. Yhdenvertaisuuden lähtökohtana on, että olemme erilaisia, mutta samanarvoisia yksilöitä. Henkilöön liittyvien syiden kuten iän, sukupuolen, vakaumuksen, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen ei pidä vaikuttaa siihen, kuinka häntä kohdellaan. Jokainen staabilainen on tasa-arvoisesti tervetullut mukaan Staabin toimintaan ja tapahtumiin. Staabi on meidän kaikkien yhteinen ainejärjestö.

Staabin jäsenillä on yhdenvertainen oikeus hakea ainejärjestön toimintaan mukaan, eivätkä mitkään hallituksen tekemät päätökset saa olla ristiriidassa yhdenvertaisuuden kanssa. Tämän vuoden tuutorvalintoja varten tuutorvastaava anonymisoi hakemukset yhdenvertaisen käsittelyn takaamiseksi. Syksyisin yhteisömme osaksi saapuvien uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen on tärkeää kiinnittää ainejärjestössä erityistä huomiota. Epätervetullut olo tai ahdistavat ja epämiellyttävät kokemukset voivat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että uusi opiskelija ei jatkossa halua osallistua Staabin toimintaan.

Staabin tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille jäsenille, ja jokainen voi osallistua niihin oman halunsa mukaan. Lisäksi tapahtumien järjestämisessä on tähdättävä huomioimaan staabilaisten erilaiset kiinnostuksenkohteet. Biletapahtumien lisäksi panostetaan koulutuspolitiikka-, kulttuuri-, liikunta- ja työelämätapahtumien järjestämiseen. Biletapahtumissa ei ole väliä haluaako juhlia holittomasti vai holillisesti.

Yhdenvertaisuus huomioidaan myös Staabin viestinnässä. Eri viestintäkanavia käyttävät jäsenet yritetään tavoittaa viestimällä vastaavasti eri kanavissa. Kaikesta olennaisesta Staabissa tapahtuvasta tiedotetaan kuitenkin ainakin sähköpostilistalle lähetettävässä viikkotiedotteessa. Facebookin tapahtumakuvauksissa ilmoitetaan tapahtumapaikan mahdollinen esteellisyys, ja olennaisin tapahtumaa koskeva tieto kerrotaan myös englanniksi. Staabin Instagramissa on pyritty lisäämään englanninkielistä viestintää. Syksyllä alkavan englanninkielisen SUD-kandiohjelman myötä on odotettavissa, että myös Staabin toiminnasta kiinnostuneiden englantia puhuvien opiskelijoiden määrän kasvaa. Tämän seurauksena viestintäkanavissamme voikin olla tarpeellista lisätä englanninkielistä tiedottamista.

Kuluvana vuonna Staabilla ei ole nimitettyjä häirintätukihenkilöitä, ja kaikissa häirintä-, syrjintä- ja kiusaamistapauksissa jäseniä kehotetaan olemaan yhteydessä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin. Staabin toiminnasta ja epäreilusta kohtelusta voi antaa myös palautetta koska tahansa nettisivujen palauteboksin kautta.

Kohdellaan toisiamme reilusti,
Mirkka
Viestintä- ja yhdenvertaisuusvastaava