Tenttiarkisto

Täältä löydät hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojaksojen tentit ja voit lähettää tekemäsi tentin Staabin ylläpitämään arkistoon!

 

Staabi ylläpitää tenttiarkistoa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojaksojen tenteistä. Nämä tentit löydät sivun pohjalta järjestettynä opintosuunnittain.

Muiden ainejärjestöjen tenttiarkistoja:
Boomi (kauppatieteet)
Iltakoulu (politiikan tutkimus) 

Tenttien lähettäminen arkistoon tapahtuu alla olevan kaavakkeen kautta. Huom! Tentit täydennetään arkistoihin manuaalisesti muutaman viikon välein. Viimeisin päivitys arkistoon tapahtui 20.3.2021.

Tenttikaavake

13 + 8 =

HALHAP01 – Johdatus hallintotieteeseen
HALHAA12 – Julkinen hallinto ja politiikka
HALHAA13 – Henkilöstön johtaminen
HALHAA14 – Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen
HALHAA15 – Organisaatioiden muutos ja kehittäminen
HALHAA16 – Julkisten palvelujen johtaminen

HALHAP01 – Johdatus hallintotieteeseen

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä 11.3.
Kysymykset: Virtanen & Stenvall Julkinen johtaminen: Kuvaile innovatiivista
johtamista

Harisalo Organisaatioteoriat: Kuvaile tieteellisen liikkeenjohdon
pääpiirteet ja sen vaikutus muihin organisaatioteorioihin.

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 14.1.2021
Kysymykset: Virtanen & Stenvall Julkinen johtaminen: Kuvaile julkisen johtamisen sisältöt yyppejä. Voit myös pohtia puuttuuko niistä jotain.

Harisalo Organisaatioteoriat: Valitse yksi Harisalon kuvaamista organisaatioteorioista ja käsittele sitä suhteessa nykyään suosiossa olevaan strategiseen johtamiseen organisaatiossa.

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 5.12.2019
Kysymykset: Virtanen & Stenvall: Innovatiivisuuden johtaminen julkisissa organisaatioissa. Vartola: Byrokratiateorian pääpiirteet ja keskeiset olosuhteet byrokratian kehittymiselle

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 25.2.2019
Virtanen & Stenvall: Mitkä ovat Virtasen ja Stenvallin mukaan keskeiset julkisen johtamisen osaamisvaatimukset?
Harisalo: Kuvaa mitä rationaalisuus, rajoitettu rationaalisuus ja inkrementaalisuus (marginaalisuus) tarkoittavat päätöksenteon teoriassa? (tms.).

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 12.11.2018
Kysymykset: Understanding Public Administration: Esittele neljä regimetyyppiä. Näkökulmia Byrokratiaan: Mistä lähtökohdista ja millä tavoin Suomen hallintoa pyrittiin uudistamaan 1990-luvulla?

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 23.4.2016
Tentaattori Jari Stenvall
Kysymykset:
Virtanen & Stenvall: Mitä on laatu ja laatujohtaminen?
1.
Harisalo: Toimintaympäristön ymmärtämisen merkitys ja siihen liittyvät teoriat
2.
Vartola: julkishallinnon uudistuksia 1900-luvulla?

Tentin tyyppi Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 25.2.2016
Tentaattori Jari Stenvall
Kysymykset:
1.
Virtanen & Stenvall: Mitä on laatu ja laadun johtaminen?
2.
Vartola: Hyvä ja pätevä virkamies hallintotieteellisessä ajattelussa.
3. H
arisalo: Ihmissuhdekoulukunta.

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 23.2.2015
Kysymykset:
1. NPM?
2. Organisaatiokulttuuria kuvaavat oleelliset käsitteet?
3.
Yhteiskuntavastuu ja etiikka? 

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä –
Kysymykset
1. Mistä valtiossa ja oikeusvaltiossa on kyse?
2. Toimintaympäristön merkitys ja siihen liittyvät teoriat.
3.
Kulttuurierojen merkitys johtamiselle.

 Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 2.1.2013
Vartola: Oikeusvaltio?
Harisalo: Mitä rationaalisuus, rajoitettu rationaalisuus ja inkrementaalisuus (margniaalisuus) tarkoittavat päätöksenteon teoriassa?
Peltonen: Peltonen esitteli byrokratian uusia muotoja. Pohdi nykyaikaisen byrokratian ilmentymiä.

HALHAA12 – Julkinen hallinto ja politiikka

Tentin tyyppi – Luentotentti, kirjatentti
Tentin päivämäärä – 24.11.2017
Tentaattori – Paula Rossi
Kysymykset
Luennot: Kuvaa ja pohdi, mitä julkishallinnon muutos tarkoittaa kansalaisten näkökulmasta.
Kirja: Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan hallinnon uudistamisesta?

Tentin tyyppi – Luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 02.11.2017
Tentaattori – Paula Rossi
Kysymykset
Luennot: Miten hallintaan siirtyminen vaikuttaa politiikan käsittämiseen
Kirja: Kerro pääpiirteittäin Suomen julkisen hallinnon kehitysvaiheet.

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 19.02.2013
Tentaattori – Risto Harisalo
Kysymykset
Pohdi kirjoittajien näkemyksiä demokratiasta, sen mahdollisuuksista ja ongelmista. Pohdi myös suomalaista demokratiaa toimintana ja itseisarvona.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 26.2.2014
Tentaattori – Jari Stenvall
Kysymykset
Petri Virtasen osuus: (vastaa toiseen kysymykseen)
1. Vaihtoehto:
Kuntarakennetta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon järjestämismallia uudistetaan Suomessa parhaillaan – miten uudistuksia on perusteltu ja millaiseen ratkaisuun ollaan päätymässä?
2.Vaihtoehto:
Asiakaskeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen julkisten palvelujen kehittämisessä – mitä tämä muutos tarkoittaa palvelujen käyttäjän kannalta?

Jari Stenvall osuus: (vastaa toiseen)
1. Vaihtoehto:
Minkälaiset toimintaympäristöön liittyvät kehityspiirteet ovat viime aikoina luentojen perusteella lisänneet julkisen sektorin uudistamistarpeita?
2.Vaihtoehto:
Pohdi sitä, miten suuriruhtinaskunnan ajalla kehittyvät piirteet näkyvät yhä tämän päivän julkisessa hallinnossa. Pohdi lyhyesti myös sitä, kuinka tärkeä on historiallisen kehityksen ymmärtäminen nykyisen hallinnon toiminnan kannalta ja perustele vastauksesi.

HALHAA13 – Henkilöstön johtaminen

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 27.6.2013
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
Vain yhteen kysymykseen vastataan.

 1. Minkälaisia erilaisia kuormitustekijöitä työssä on?
 2. Pilvipalvelut nopeuttavat organisaatioiden toimintaa ja mm. vähentävät IT-ammattilaisten tarvetta. On luotava uudenlainen ”pilvikulttuuri” (Deloitten Human Capital Trends 2012 -raportti). Millainen tällainen uusi organisaatiokulttuuri voisi olla, ja miten HR-ammattilaiset voisivat sitä edistää?

HALHAA14 – Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.4.2013
Tentaattori – Mohammed Asaduzzaman
Kysymykset
Briefly answer 5 of the 7 questions.

 1. How do you distiguish the terms ”Government” and ”Governance”?
 2. What are the characteristics of poor governance in the developing countries?
 3. Discuss the resistance to admistrative reform in Finland
 4. Discuss the different forms of decentralization
 5. Does civil society matter for ensuring good governance in both developed and developing countries?
 6. Discuss the role of NGOs in the development of South (=developing countries)
 7. Discuss the problems of governance in Finland

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 10.3.2014
Tentaattori – Jari Stenvall
Kysymykset
Vastaa molempiin kysymyksiin:
1) Julkinen hallinto rakentuu vuorovaikutuksen kautta. Mitä tämä mielestäsi luentojen perusteella tarkoittaa? (Jari Stenvall luennot)

2) Miten yhteiskunnalliset ongelmat tulevat ratkaistuksi julkisen politiikan keinoin? Pohdi vastauksessasi ilkeiden yhteiskunnallisten ongelmien problematiikkaa ja sitä, miten hallinnon rakenne mukailee yhteiskunnallisia ongelmia. (Petri Virtasen luennot)

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 1.4.2014
Tentaattori – Stenvall, Virtanen
Kysymykset
1.Mitä ovat julkisen hallinnon johtajan työn ominaispiirteet ja osaamisvaatimukset? (Pollit-van Thiel-Homburg (ed.): New public management in europe(2007))
2. Millainen on hyvä muutosjohtaja? (Stenvall-Virtanen: Muutosta johtamassa(2009))
3.Millä perusteella voidaan sanoa kuntarakenteen muutoksen olleen Suomessa valtiojohtoinen reformi?(Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 3/2009)

HALHAA15 – Organisaatioiden muutos ja kehittäminen

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 9.2.2015
Tentaattori – Klaus Af Ursin
Kysymykset
1. Pohdi eri johtamismallien merkitystä organisaation kehittämisessä. Esittele muutamia malleja.

2. Millaisilla johtamismekanismeilla voidaan johtaa yhteistyöverkkoa joka pyrkii itseorganisoitumiseen ja innovaatioita tuottavaan emergenssiin?

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 3.12.2012
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
Vastaa molempiin kysymyksiin.
1. Organisaatiorakenne on riippuvainen työsuoritukseen tarvittavasta tiedosta. Mistä viimeksi mainitussa tapahtuvat vaihtelut johtuvat?
2. Organisaatioiden muutosdynamiikka systeemi-, kompleksisuus- ja kaaosteorioiden mukaisesti.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 10.12.2012
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
Luentotentin uusintakerran kysymykset muistin varassa toistettuna (ts. en takaa, että olivat sanatarkasti juuri tällaiset kysymykset):
1. Millä tavoin organisaatioiden voidaan sanoa olevan ”tulemisen tilassa” eli jatkuvassa muutoksen tilassa? Käytä kernaasti Sartren ryhmäteoriaa.
2. Mikä on henkilökohtaisen jakamisen (”sharing”) merkitys organisaatioiden muutoksessa?

Tentin tyyppi luentotentti
Tentin päivämäärä – 13.1.2014
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
1. Selvitä ja pohdi, mitä hyötyjä haetaan luotaessa moniammatillisia tiimejä. Pohdi myös, mitä riskejä tällaisiin tiimeihin liittyy.
2. Selvitä loose-tight -ajattelua ja ota siitä esimerkki. Selvitä myös, miten ajattelulla on selitetty organisaatiorakenteen yhteyttä organisaation menestymiseen.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 14.5.2014
Tentaattori – Klaus Af Ursin
Kysymykset
Vastaa molempiin tehtäviin. Molempien mentävä läpi.(kirjatenttiosuus)
2. pooli. (Uudistuminen sosiaalisena ja institutionaalisena
konstruktiona.) Organisaatiot pyrkivät ohjaamaan ryhmäkäyttäytymistä tavoitteiden kannalta toimivasti. Pohdi ja kerro esimerkkejä.
3. pooli. (Organisaatioiden systeeminen itseuudistuminen). Organisoitumisen haasteet kaaoksen ja järjestyksen(byrokratia) välillä. Kerro esimerkkejä ja käytä vähintään kahta artikkelia hyväksi.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 5.12.2014
Tentaattori – Klaus Af Ursin
Kysymykset
Ei sanatarkasti.
1) Oppivan organisaation käsite, oppivan organisaation tasot sekä luennoilla esitellyt mallit.
2) Organisaatioiden verkostoituminen, sen aiheuttamat mahdollisuudet ja haasteet ja koordinointimenetelmät (Mintzberg).

HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen

Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 7.7.2018
Tentaattori: J. Stenvall
Kysymykset: Tehtävänäsi olisi kehittää asiakaslähtöisyyttä sekä palveluprosesseja ja niiden sujuvuutta. Mitä asioita painottaisit? Perustele vastauksesi.

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 28.9.2018
Tentaattori: Marjo Yli-Pärri
Kysymykset: 1. Pohdi kirjan artikkelien pohjalta julkisia palveluita ja kilpailun käsitettä liberalistisen näkökulman avulla. (kirja Sote-palvelut markkinoilla)
2. Kerro kirjan artikkelien pohjalta autenttisen johtamisen ulottuvuuksista. (kirja Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen)

HALJTP01 – Julkisen sektorin instituutioiden talous
HALJTA02 – Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko
HALJTA03 – Julkisen talousjohtamisen informaatio
HALJTA04 – Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa
HALJTA05 – Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa
HALJTA21 – Sisäinen valvonta ja tarkastus
HALJTS02 – Tarkastusmenetelmäteoria
HALJTS03 – Julkiset rahoitusjärjestelmät

 

HALJTP01 – Julkisen sektorin instituutioiden talous

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 11.2.2014
Tentaattori – Anniina Autero
Kysymykset
1 Määrittele lyhyesti:
a) Rahaprosessi
b) Vaihtoehtoiskustannus
c) Julkisen talousjohtamisen syklimalli
d) Eurooppa 2020

2. Julkisen valinnan ja markkinavalinnan ero.

3. Vastaa yhteen seuraavista:
A) Mitä talouspainotteinen hallintotiede tarkoittaa? Mitä annettavaa talouspainotteisella hallinnon tutkimuksella on hallinnon tutkimukselle? ( Johanson, Jan-Erik, Oulasvirta, Lasse & Vakkuri, Jarmo (2011). Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus)

B) Mitä julkisen talouden kestävyysongelma tarkoittaa? Mitä keskeisiä finanssipolitiikan sääntöjä Suomella on julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi? (Julkinen talous tienhaarassa – Finanssipolitiikan suunta 2010-luvulla”. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset. Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2010.)

C) Mitä kuntien talousinformaation tutkimusperinteitä artikkelissa jäsennetään? Mitä päätöksenteon tulkintaviitekehykset ovat?(Vakkuri, Jarmo 2009. Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa – Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi?)

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 22.10.2014
Tentaattori – Jarmo Vakkuri
Kysymykset
1. Määrittele tiivisti kaikki seuraavat käsitteet:
a) Päämies-agenttimalli
b) Julkisen talousjohtamisen mikrotaso
c) Julkisyksityinen toiminta
d) Voimavaralähtöinen strategia
e) Julkishallinnon vaikuttavuus

2. Vastaa kahteen seuraavista:
a) Valtiovarainministeriön Julkinen talous tienhaarassa- raportti analysoi julkisen talouden kestävyysvajeen ongelmaa, ja julkisten palvelujen tuottavuutta kyseisen ongelman ratkaisuna. Esimerkiksi sivulla 23 todetaan: ”Kuntien järjestämien vanhusväestön hoito- ja hoivapalvelujen työn tuottavuuskehitys on pitkään ollut pääosin negatiivista. Kehityssuunnan kääntäminen on yksi avaintekijöistä koko julkisen talouden kestävyysongelman ratkaisemisessa. Julkisten hyvinvointipalvelujen tuottavuuden kohottaminen on kuitenkin – tätä on syytä erityisesti korostaa – vaikeaa, kun vielä lisäksi palvelujen llaadun parantamiseen kohdistuu perusteltuja vaatimuksia. ”

Tehtävänäsi on jäsentää ajattelutavan merkitystä julkisten palvelujen kehittämisessä.

b) Mitä piirteitä viraston suhdeperusteiseen strategiaan kuuluu?

c) Miten julkinen arvo muodostuu?
HALJTA02 – Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 1.12.2016
Tentaattori – Eija Vinnari
Kysymykset:

Vastaa kaikkiin allaoleviin kysymyksiin selkeästi ja kokonaisia lauseita käyttäen, ei ranskalaisin viivoin.

1. Mitä eroja on julkisen ja yksityisen sektorin taloussuunnittelulla ja budjetoinnilla?
2. Luentomonisteessa kerrotaan erilaisten vastuualueiden/yksiköiden budjetoinnista. Nimeä kolme julkisella sektorilla useimmin esiintyvää vastuutyyppiä ja vertaile niiden budjetointia.
3. Ollikaisen luennolla käsiteltiin EU:n taloussuunnittelua ja budjetointia. Näihin liittyy oleellisesti käsite Multiannual Financial Framework (MFF). Mitä se tarkoittaa ja miksi EU soveltaa sitä? Mikä on Eurooppa-neuvoston ja toisaalta Euroopan komission rooli MFF-budjetoinnissa?
4. Kuvaa tiiviissä muodossa kunnan talousarvion valmistelu- ja hyväksymisprosessin vaiheet (kuntaliiton ohje) sekä mainitse eri vaiheisiin liittyviä haasteita (Männikön ja Aaltosen luento).

HALJTA03 – Julkisen talousjohtamisen informaatio

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 13.3.2013
Tentaattori – Lotta-Maria Sinervo
Kysymykset:

 1. ”tieto” (selitä lyhyesti)
 2. accountability (selitä lyhyesti)
 3. ERP (selitä lyhyesti)
 4. Vihreä BKT (selitä lyhyesti)
 5. Hyvinvoinnin mittaaminen makro- ja mikrotasoilla
 6. Mitä Miller & Rose tarkoittavat hallinnallistumisella?
 7. Kassakirjanpito vs. suoriteperusteinen kirjanpito informaation lähteenä

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 14.2.2014
Tentaattori – Anniina Autero
Kysymykset:
Määrittele seuraavat käsitteet:
a) Huoltotase
b) GPI
c) Yleinen laskentatoimi
d) Johdon laskentatoimi

2a)Yhteiskuntavastuuraportointi, mitä se pitää sisällään ja mihin sitä voidaan käyttää?
b) Mitä ongelmia bruttokansatuotteeseen liittyy hyvinvoinnin mittarina? Määrittele ensin BKT ja analysoi sen jälkeen ongelmia.

3. Kirjasta Miller&Rose: Miten meitä hallitaan: Mitä tarkoitetaan hallintamentaliteetin käsitteellä?

HALJTA04 – Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 23.4.2014
Tentaattori – Riikka Pääkkönen
Kysymykset
1. Selitä lyhyesti:
a) EU:n hanketarkastukset
b) Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä
c) Funktionaalinen tarkastus
d) Neljän E:n malli/periaate
e) COSO-mallin mukaiset sisäisen kontrollin kompotentit.

2. Kerro, mitä tarkastus on ja kuinka sitä voidaan jäsentää teoreettisesti.

3. Vertaile valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) suorittamaa tilintarkastusta sekä kuntien ja yhteisöjen tilintarkastusta toisiinsa.

4. Vertaile työnjakoa ja toiminnan eroja kunnan tarkastuslautakunnan ja JHTT-tilintarkastajien välillä (esim. rooli, asema, tarkastusalueet, tarkastuksen tavoitteet, tarkastuskohteet).

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.4.2014
Tentaattori – Riikka Pääkkönen
Kysymykset
1. Selitä lyhyesti:
a) Tilivelvollisuus
b) VFM
c) Tarkastussuunnitelma
d) VTV:n tilintarkastuksen jälkiseuranta
e) Järjestelmätarkastukset

2. Kerro, mitä tarkastus on ja kuinka sitä voidaan jäsentää teoreettisesti.

3. Kerro, miten tuloksellisuustarkastusta tehdään valtiolla ja kunnissa ja pohdi, mitä haasteita tuloksellisuustarkastukseen liittyy.

4. Kerro, mitä sisäinen valvonta ja tarkastus ovat sekä pohdi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitystä julkisessa taloudessa.

HALJTA05 – Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa

Tentin tyyppi –
Tentin päivämäärä – 5.4.2014
Tentaattori – Kristiina Engblom-Pelkkala
Kysymykset
1. Ohjelma-arviointi (Program Evaluatioin) arvioinnin välineenä.
2. Kerro tuloksellisuusarvioinnista arvioinnin välineenä? Kerro ensin, miksi tuloksellisuutta tulisi mitata. Sitten kerro, mitä ongelmia tuloksellisuuden mittaamiseen liittyy.

HALJTA21 – Sisäinen valvonta ja tarkastus

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 11.12.2017
Tentaattori – Jaakko Rönkkö
Kysymykset
Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kunkin tehtävän vastauksen sallittu maksimipituus on yksi (1) sivu. Ylipitkistä vastauksista seuraa pistevähennyksiä.

Tehtävä 1. (10p.) Toimit suuren suomalaisen kuntakonsernin sisäisen tarkastuksen johtajana. Kuvaile ytimekkäästi kuntakonsernia sisäisen tarkastajan toimintaympäristönä: säädöstaustaa, organisaatiorakennetta yleisesti sekä tähän liittyviä mahdollisia sisäisen tarkastuksen haasteita. Luettele myös sisäisen tarkastajan kannalta keskeiset sidosryhmät kuntakonsernissa ja kuvaa lyhyesti sidosryhmien organisatorista suhdetta sisäiseen tarkastukseen.

Tehtävä 2. (10p.) Kuvaile ytimekkäästi seuraavia käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita:
1) sisäinen valvonta
2) sisäinen tarkastus
3) riskienhallinta
4) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (corporate governance).

Tehtävä 3. (10p.) Johtamistapa ja valvontakulttuuri (valvontaympäristö) muodostavat keskeisen sisäisen valvonnan osa-alueen. Millaisia käytännön ilmentymiä tämä pitää sisällään? Anna vähintään viisi esimerkkiä.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.10.2014
Tentaattori – Jaakko Rönkkö
Kysymykset

Vastausohje: Kysymyksistä 1.-2. vastaa vain toiseen kysymykseen ja kaikkiin kysymyksiin 3.-5.

1. Kuvaa seuraavat keskeiset käsitteet tiiviisti ja erittele niiden keskinäiset suhteet:
– hyvä hallinto- ja johtamistapa (good corporate governance)
– sisäinen valvonta
– riskienhallinta
– sisäinen tarkastus

tai

2. Sisäisen tarkastuksen tulisi tarjota organisaatioille järjestelmällinen lähestymistapa organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Kuvaa tätä järjestelmällistä lähestymistapaa kertomalla lyhyesti sisäisen tarkastuksen työvaiheista loogisessa järjestyksessä.

Vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin 3.-5.

3. Miten riskianalyysi voidaan tehdä noudattaen systemaattista lähestymistapaa? Kuvaa ytimekkäästi riskianalyysin prosessi ja vaiheet.

4. Valvontaympäristö on keskeinen osa sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Millaisia käytännön ilmentymiä valvontaympäristö pitää sisällään? Anna vähintään viisi esimerkkiä.

5. Millaisia tarkastusmenetelmiä sisäinen tarkastaja voi hyödyntää työssään? Mainitse neljä menetelmää. Kuvaa myös näiden tarkastusmenetelmien keskinäistä suhdetta menetelmällä saatavan evidenssin määrän näkökulmasta.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 24.10.2013
Tentaattori – Lasse Oulasvirta
Kysymykset

Vastaa toiseen kysymykseen:
1 a) Koivu, Ranta-aho ja Vuoti, Helge 2010 (väärinkäytösriskit hallintaan): Mitkä ovat väärinkäytösriskejä ilmentävät seikat/signaalit, joihin tarkastajan tulisi kiinnittää huomiota, ja mikä on sisäisen tarkastajan velvollisuus niiden tarkastamisessa?
tai
1 b) Holopainen, Koivu ja kumpp. (sisäinen tarkastus) ja Mikkolan luento: Sisäisen tarkastuksen ammattillinen viitekehys, mistä se koostuu ja mikä niiden merkitys on?

2) Vastaa kaikkiin kysymyksiin:
a) Otantakoon kaava n= (C^2pq)/ A^2
– Mitä oheisen kaavan eri muuttuvat ovat ja miten ne vaikuttavat attribuuttiotannan kokoon?
b) Mitä tarkoittaa toiminnallinen läpikäynti (walk through) ja miten sitä käytetään kontrollien tarkistuksessa?
c) Miten tilastotieteellinen kontrollien otantatarkastus eroaa ei-tilastotieteellisestä?
d) Mikä on Benfordin analyysi? esitä jokin esimerkki, johon se sopii.

3. Vastaa toiseen kysymykseen
a) Mitä IIA:n ammattistandardit edellyttävät sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden takaamiseksi organisaatiossa?
tai
b) Sisäisen tarkastuksen ehdottamien kehittämistoimenpiteiden seuranta ja ylimmän johdon hyväksymät riskit IIA:n standardien mukaan.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.10.2014
Tentaattori – Lasse Oulasvirta & Jaakko Rönkkö
Kysymykset

Vastaa toiseen:
1. Kuvaa seuraavat keskeiset käsitteet tiiviisti ja erittele niiden keskinäiset suhteet:
– Hyvä hallinto- ja johtamistapa (good corporate governance)
– Sisäinen valvonta
– Riskienhallinta
– Sisäinen tarkastus

2. Sisäisen tarkastuksen tulisi tarjota organisaatiolle järjestelmällinen lähestymistapa organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Kuvaa tätä järjestelmällistä lähestymistapaa kertomalla lyhyesti sisäisen tarkastuksen työvaiheista loogisessa järjestyksessä.

Vastaa kaikkiin seuraavista:
3. Miten riskianalyysi voidaan tehdä noudattaen systemaattista lähestymistapaa? Kuvaa ytimekkäästi riskianalyysin prosessi ja vaiheet.

4. Valvontaympäristö on keskeinen osa sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Millaisia käytännön ilmentymiä valvontaympäristö pitää sisällään? Anna vähintään viisi esimerkkiä.

5. Millaisia tarkastusmenetelmiä sisäinen tarkastaja voi hyödyntää työssään? Mainitse neljä menetelmää. Kuvaa myös näiden tarkastusmenetelmienkeskinäistä suhdetta menetelmällä saatavan evidenssin määrän näkökulmasta.

HALJTS02 – Tarkastusmenetelmäteoria

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 11.12.2013
Tentaattori – Lasse Oulasvirta
Kysymykset
1. a) Mitä tarkoitetaan virheiden/ poikkeamien sietorajalla laadunmääritysotannassa?
b) Mitä johtopäätöksiä tarkastaja tekee kontrollin toimivuudesta tilastotieteellisessä kontrollien otantatarkastuksessa, jos
– virheiden/poikkeamien sietoraja on suurempi kuin otannassa saavutettu virheiden/poikkeamien yläraja
– otokseen tulleissa alkioissa virheiden osuus on suurempi kuin odotettu virheiden osuus, jota käytettiin otannan suunnittelussa
– otoksen alkioissa poikkeamaosuus on sama kuin ennakoitu poikkeamaosuus laskettaessa tilastollista otoskokoa.

2. Mitä tarkoitetaan
– alfa- ja betariskillä otantatarkastuksessa
– voivatko ne toteuttua yhtä aikaa tietyssä otantatarkastuksessa
– miten betariski ratkaistaan paljoudenmääritysotannassa hypoteesintestaustarkoituksessa, ja miten betariskin suuruus vaikuttaa otannan kokoon.

3. Tarkastaja suunnittelee käyttävänsä laadunmääritysotantaa testatakseen viraston lupapäätösten kontrolleja. Populaation koko on 10 000 päätöstä, odotettu poikkeamien osuus 1% ja asetettu virheiden sietoraja 3%. Tarkastaja valitsi luottamustasoksi 95%. 95%:n todennäköisyyttä kuvastava luottamusvälin kerroin on 1,96.
a) Mikä on tilastotieteellinen otannan koko kaavalähestymistavalla?
b) Mitä tarkastajan tulee päätellä hyväksymiskontrolleista, jos otannassa löytyy 3 virhettä? Laske tässä saavutettu virhemarginaali.
c) Laske myös paljonko tarkastajan pitäisi kasvattaa otantaa saavuttaakseen halutun luottamustason ja pysyisi asetetun virheiden sietorajan alapuolella.

4. Tarkastaja käytti paljoudenmääritysotannan tarkastushypoteesimallia myyntisaatavien yhteissummaan, joka koostuu 1000 saatavasta. Otoksen tilastotieteellinen koko oli 278. Asiakkaan näyttämä kirja-arvo on 1 150 000,-. Käytä 95% luottamusta, jolloin UR (luottamusväliä kuvaava kerroin), on 1,96. Suunniteltu tarkastusväli ja olennaisen virheen raja oli 50 000,-. Saat otoksesta otoksen saatavien keskiarvoksi 1 000,-. Otoksen keskihajonta oli 500.
a) Mikä on saavutettu luottamusväli A’?
b) Laske otoksen avulla estimoitu populaation arvo ja sen ympärille luottamusväli.
c) Tee johtopäätökset asiakkaan ilmoittaman arvon oikeellisuudesta.

5. PPS-otantamenettely, selosta seikat täsmällisesti:
a) otantayksikkö PPS-otantamenettelyssä
b) Poimintaväli PPS-otantamenettelyssä
c) Jos otokseen tulee yliarvostus, miten sen perusteella estimoidaan yliarvostus koko populaatiossa?
d) Entä miten otoksen perusteella arvioidaan yliarvostuksen maksimimäärä eli saavutettu virhemarginaalin yläraja valitulla virhepäättelyn riskillä?
e) Jos tarkastaja on määritellyt olennaisen virheen rajaksi 100 000€, ja PPS-otannassa saadaan virheen piste-estimaatiksi 56 000€ ja saavutetussa välissä virhemaksimiksi 5% otantariskillä 150 000€, mitä tarkastaja voi päätellä ja miksi?

HALJTS03 – Julkiset rahoitusjärjestelmät

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 20.5.2014
Tentaattori – Anniina Auero
Kysymykset
1. Määrittele/selosta seuraavat käsitteet/seikat tiiviisti mutta olennaiset asiat esiin tuoden
a) Fiskaalinen illuusio
b) Kultainen sääntö (Golden Rule) velanotossa
c) Maturiteetti
d) Nykyarvo
e) Duraatio
2. Kiinteäkorkoinen velkainstrumentti
a) Laske 4 vuoden obligaation hinta rahoitusmarkkinoilla vuoden 1. ensimmäisenä päivänä, joka on liikkeellelaskupäivä. Obligaatioon sijoitusmäärä on 1 000 euroa, sijoitus tehdään 1. vuoden ensimmäisenä päivänä. Kuponkikorko on 5 % ja lainan maturiteetti on 4 vuotta. Kassavirrat saadaan aina vuoden lopussa. Markkinoiden tuottovaatimus on 3 %.
b) Laske obligaation duraatio ja modifioitu duraatio.
c) Myyt obligaation toisen vuoden alussa (1.1). Markkinoiden tuottovaatimus on nyt 5 %. Minkä hinnat saisit myydessäsi obligaation?
d) Miten riskiä kaihtava sijoittaja käyttää hyväkseen duraatiomittaria?
3. Swap
a) Mikä on koronvaihtosopimus ?
c) Mikä on valuutanvaihtosopimus ?
b) Käyttävätkö Suomen valtio ja kunnat swappeja, jos käyttävät, millaisia swap-sopimuksia ja miksi?
Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä 4-7.
4. Mitä EU:n julkisen rahoituskriisin syyt ja seuraukset Baileyn mukaan ovat, ja miten niitä voidaan ratkaista? (Stephen J. Baileyn luennot sekä kirjallinen materiaali).
5. Toimialasijoittaminen kunnan sijoitustoiminnassa (Myllyntaus, Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen).
6. Minkälainen suomalainen perusterveydenhuollon rahoitusmalli on (mm. palvelujen tuottajat a rahoituksen osuudet)? (Henna-Mari Mikkosen luento).
7. Konsernipankin tehtävät ja toimintaperiaatteet kaupunkikonsernissa (Arto Vuojolaisen luento).

JOIKP0 – Julkisoikeuden perusteet
HALJUA25 – Julkistalousoikeus
HALJUA23 – Kunnallisoikeus
KATYVA37 – Työ- ja virkamiesoikeus
KATYVP11 – Johdatus oikeusjärjestykseen
HALJUA24 – Eurooppaoikeus
HALJUS14 – Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus
HALJUS15 – Julkinen eurooppaoikeus
HALJUA21 – Hallinto-oikeus
HALJUA32 – Hallinto-oikeuden teemajakso, Sosiaalioikeus
HALJUA32 – Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet
HALJUA51 – Kunnallinen viranomaistoiminta ja päätöksenteko
HALJUA42 – Kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakso
HALJUA61 – Julkiset hankinnat
HALJUA64 – Sosiaalioikeus

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti

JOIKP0 – Julkisoikeuden perusteet

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 20.11.2012
Tentaattori – Pekka Länsineva
Kysymykset:

 1. Julkisoikeuden järjestelmän 7 normatiivista perusideaa/perusperiaatetta – mitä ne ovat – mihin lähteeseen ne perustuvat – mitkä ovat periaatteiden keskinäissuhteet
 2. Käsitteitä a) perusoikeus b) ihmisoikeus c) perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisvelvollisuus d) perus- ja ihmisoikeuksien suojaamisvelvollisuus e) perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisvelvollisuus
 3. Miten ja millä edellytyksillä viranomainen voi korjata päätöksensä a) asiavirheen b) menettelyvirheen c) kirjoitusvirheen
 4. Kansainvälisten sopimusten valvonta a) YK:n KP-sopimuksen kansainvälinen valvonta b) YK:n TSS-sopimuksen kansainvälinen valvonta c) Euroopan ihmisoikeussopimuksen kansainvälinen valvonta s) Euroopan sosiaalisen peruskirjan kansainvälinen valvonta
 5. Suomen perustuslaissa olevat 10 vapausoikeutta
 6. Käsitteitä a) kunnallinen itsehallinto b) kansanäänestysjärjestelmä Suomessa c) kansalaisaloite ja sen merkitys Suomessa

HALJUA25 – Julkistalousoikeus

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 23.10.2017
Tentaattori Jani Wacker
Kysymykset

1. Kunnan tilintarkastusta koskevat vaatimukset ja kunnan tilintarkastajien asema sekä tehtävät.

2. Arviomääräraha valtiontaloudessa: kerro kyseisen määrärahalajin ominaispiirteistä sekä anna esimerkki siitä, millaisten menojen maksamiseen arviomääräraha soveltuu ja kerro miksi.

3. Valtion yhtiöiden omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 22.9.2017
Tentaattori Jani Wacker
Kysymykset

1. Lapsilisälaissa säädetään lapsilisän määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Lapsilisän määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2019. Mitä toimia valtiovallan on tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi lapsilisän määrän muutoksen koskemaan vuoden 2019 valtion kokonaismenoja? Ketkä on tärkeitä toimijoita tässä prosessissa?

2. Talousarvion tasapainoperiaate? Miten se eroaa EU:n talouden tasapainon periaatteesta?

3. Millä verolajeilla kunta voi kerätä tuloja ja minkälaiset mahdollisuudet valtiovallalla on vaikuttaa niihin?

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 13.12.2012
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset:

1. Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävät?
a) finanssipolitiikka
b) finanssivalta
c) Suomen perustuslaissa säädetty talousarvion tasapainoperiaate
d) kunnan lakisääteinen tilintarkastus
e) harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

2. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi.

3. Valtion omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 30.01.2013
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset

  1. Valtion markkinaehtoisten yhtiöiden ominaispiirteet ja näiden yhtiöiden omistajaohjaus.
  2. Valtion erityistehtäväyhtiöiden ominaispiirteet ja näiden yhtiöiden omistajaohjaus.
  3. Valtion yhtiöiden omistajaohjauksen valvonta.
 1. Opintotukilaissa säädetään opintorahan määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Mikäli henkilö täyttää laissa säädetyt edellytykset, on hänelle opintoraha säädetyn suuruisena myönnettävä. Opintoraha on etuus, joka maksetaan valtion varoista. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 valtion kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi.
 2. Perustuslain mukaiset budjettiperiaatteet.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.02.2013
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset:
Anna oikeudellisesti perustellut vastausket kysymyksiin.

 1. a) Mikä taho/mitkä tahot valvovat Suomessa valtionyhtiöiden omistajaohjausta? b) Mitä valvntakeinoja tuo valvonta pitää sisällään? Max. 5p/kohta. Vastauksen pituus max. 0,5 sivua/kohta.
 2. Opintotukilaissa (65/1994)sädetään opintorahan määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Mikäli henkilö täyttää laissa säädetyt edellytykset, on hänelle opintoraha säädetyn suuruisena myönnettävä. Opintoraha on etuus, joka maksetaan valtion varoista (valtion korvaa vuosittain kansaneläkelaitokselle etuudesta aiheutuvat kustannukset. Kuvitellaan tilanne, jossa opintoraha määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 valtion kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi. Vastauksen max. pituus 2 sivua. Max 10 pistettä.
 3. Kunnan talouden ulkoinen valvonta. Vastauksen pituus max 2 sivua. Max 10 pistettä.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 27.10.2014
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset

1. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2015. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2015 kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi

2. Välillinen julkinen talous ja sen ominaispiirteet

3. Mitä keinoja valtiovallalla on käytössään, joilla se kykenee vaikuttamaan kunnan tulorahoitukseen?

HALJUA23 – Kunnallisoikeus

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 4.2.2015
Tentaattori – Riku Neuvonen
Kysymykset
Mieluiten yksi sivu per vastaus, enintään kaksi sivua (yksi sivu on yksi arkin puoli)

1.Kuntalaisten yhdenvertaisuus kunnan erityisen toimialan näkökulmasta?

2. Kerro lyhyesti jälkikäteisistä muutoksenhakukeinoista kunnallisoikeudessa?

3. Otto-oikeus kunnan toiminnassa?

4. Kerro lyhyesti millä eri perusteilla kuntajako voi muuttua?

KATYVA37 – Työ- ja virkamiesoikeus

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 14.01.2013
Tentaattori – Asko Uoti
Kysymykset –

 1. Määräaikainen työsopimus
 2. Työsopimuslain syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu
 3. Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 25.11.2014
Tentaattori – Mikko Knuutinen
Kysymykset
TYÖOIKEUS
essee
1. Työnantajan valtaoikeudet ja työnjohtovallan rajat
määrittele
a) edullisemmuussääntö
b) normaalisitova työehtosopimus
c) työsopimuslain tasapuolinen kohtelu
d) työsäännöt
e) välillinen syrjintä
VIRKAMIESOIKEUS
Tee tiiviisti selkoa seuraavista kysymyksistä/aiheista:
1) virkojen perustaminen ja lakkauttaminen valtionhallinnossa
2) henkilön sopivuuden arviointi virantäytössä
3) mitä tarkoitetaan virkamiehen vaitiolovelvollisuudella?
4) mitä tekijöitä otetaan huomioon arvioitaessa virkamiehen sivutoimen hyväksyvyyttä?
5) millaisin edellytyksin kunnassa voidaan perustaa virka?
6) mitä tarkoitetaan virkavastuulla?

Tentittävä opintojakso: KATYVA37 – Työ- ja virkamiesoikeus
Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 4.12.2018
Tentaattori: Jari Murto ja Enni Ala-Mikkula

Kysymykset: 1. Mitä tarkoittaa säännöstelykeino-oppi ja mitä säännöstyskeinoja on olemassa?
2. a) Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite työturvallisuuslain mukaan b) Vuosiloman pituus vuosilomalain mukaan
3. 20 väittämää virkamiesoikeudesta 1. Suomen valtion Euroopan unionin elinten kokouksiin lähettämät virkamiehet eivät ole valtion virkamieslain tarkoittamia virkamiehiä 2. Kunnallishallinnossa kunta voi itse päättää virkojen ja virkasuhteiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista jollei niistä ole mainintoja lainsäädännössä 3. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kielen tyydyttävää ymmärtämistä 4. Lähtökohtaisesti viranomaisen on hankittava virantäyttöön yleensä ja sopivuuteen erityisesti liittyvät henkilötiedot hakijalta itseltään 5. Kunnallishallinnossa ei voida enää edellyttää että virkaan valittu osoittaa ennen viran vastaanottamista terveydentilansa lääkärintodistuksella 6. Toimintaa yksityisen työnantajan palveluksessa ei voida hyväksyä valtion virkaan vaadittavaksi kokemukseksi 7. Suomen perustuslain mukaan yleisinä nimitysperusteina sekä valtion että kunnan virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto 8. Virantäytössä nimitysharkinta on suppeaa harkintaa sen vuoksi että laki osoittaa tyhjentävästi nimitysperusteet 9. Tasa-arvolain syrjimiskieltoa ja sitä tarkentavaa säännöstä syrjinnästä työelämässä ei sovelleta virantäyttöön 10. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi perustellusta syystä päättää mm. hakuajan jatkamisesta tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä 11. Kunnallishallinnossa viranhaltijan ottamisvalta on ensi sijassa kunnallishallituksella eikä se voi siirtää toimivaltaansa alemmille viranomaisille 12. Virkamiehen vaitiolovelvollisuus päättyy pääsääntöisesti samanaikaisesti hänen palvelussuhteensa päättymisen kanssa 13. Suomen perustuslaissa taataan yksityiselle ihmiselle asianosaisena oikeus vaatia virheen tehneen virkamiehen tuomitsemista rangaistukseen 14. Varoitus kohdistuu etupäässä sellaiseen virkamiehen moitittavaan toimintaan jonka vakavuus ei riitä virkamiehen irtisanomiseen 15. Kunnalliselle viranhaltijalle varoitusta annettaessa on noudatettava aina tarkoin hallintolain säännöksiä viranhaltijan kuulemisvelvollisuutta myöden 16. Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan vahingon joka on aiheutunut virheestä tai laiminlyönnistä vain ja ainoastaan merkittävää julkista valtaa käytettäessä 17. Valtion virkamiehelle voidaan myöntää vapautus korvata tahallisesti aiheutettu vahinko vaikka erityisiä syitä kohtuullistaa korvausta ei ole 18. Vaatimusta siitä että virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla ei voida ulottaa koskemaan virkamiehen vapaa-aikana tapahtuvaa käyttäytymistä 19. Viranomaista sitoo ehdoton irtisanomiskielto silloin kun virkamies on synnytyksen tai lapsen hoitoon liittyvillä lomilla tai vapailla¨ 20. Irtisanotun virkamiehen takaisinottamista koskevia säännöksiä ei sovelleta jos irtisanominen on tapahtunut henkilökohtaisilla perusteilla

KATYVP11 – Johdatus oikeusjärjestykseen

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 1.12.2014
Tentaattori – Pekka Nykänen
Kysymykset

 1. Luonnollinen henkilö on aina oikeustoimikelpoinen.
 2. Suomen oikeusjärjestykseen kuuluvat kaikki Suomessa noudatettavat oikeusnormit.
 3. Oikeudenalajaottelu perustuu oikeudenaloista annettuun lakiin.
 4. Julkisoikeudelliselle sääntelylle ovat tyypillisiä tahdonvaltaiset eli dispositiiviset säännökset.
 5. Laki on legalisoitu oikeuslähde.
 6. Yleissäännös syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan erityissäännöksen.
 7. EU-oikeudella on soveltamisalueellaan etusija suhteessa kaikkeen kansalliseen sääntelyyn.
 8. Pörssiyhtiö on aina julkinen osakeyhtiö.
 9. Määräävä markkina-asema on aina kielletty.
 10. Avoin yhtiö on vastuussa yhtiömiehensä veloista.
 11. Oikeustoimi voi olla yksipuolinen.
 12. Eläin on joskus oikeushenkilö.
 13. Suomen kannalta keskeisin ihmisoikeussopimus on Euroopan unionin piirissä syntynyt Euroopan ihmisoikeussopimus.
 14. Perusoikeuksien keskeinen asema suomalaisessa oikeusjärjestelmässä näkyy jo perustuslain ensimmäisen pykälän muotoilussa.
 15. Parlamentarismiin kuuluu, että valtioneuvoston jäsenet nauttivat eduskunnan luottamusta.
 16. Suomen perustuslakiuudistus merkitsi perustuslaillisen järjestelmän kaiken kanavaa uudistamista.
 17. Myös yksityisten on noudatettava hallintolakia silloin, kun ne hoitavat julkisia hallintotehtäviä.
 18. Kiinteistöveroa suoritetaan valtiolle.
 19. Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on nykyisin 24%.
 20. Verotuksessa yhteisöt, kuten osakeyhtiöt, ovat itsenäisiä verovelvollisia.

HALJUA24 – Eurooppaoikeus

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä
Tentaattori
Kysymykset
1.) SEUT 263 artiklan mukaan eu-tuomioistuimella on toimivalta tutkia säädösten laillisuus kumoamismenettelyssä. Millä perusteella kumoamiskanne voidaan nostaa?
2.) Jäsenvaltioiden & unionin vahingonkorvausvastuu (essee)
3.) Ennakkoratkaisupyynnön esittäminen unionin tuomioistuimelle? Pääsääntö ja poikkeukset?
4.) kompetenssi-kompetenssi merkitys
5.) A.) Millä tavoin eu-lainsäädännön kansallinen täytäntöönpano tulisi Suomessa hoitaa? B.) mitä seuraamuksia voi aiheutua täytäntöönpanon viivästymisestä?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 21.1.2015
Tentaattori
Kysymykset
1. Kuvaa Euroopan integraatiohistoriaa oikeudellisesta näkökulmasta.

2. EU:n ja jäsenvaltion välinen toimivallanjako.

3. Määrittele rikkomuskanne, laiminlyöntikanne ja kumoamiskanne. Mikä merkitys näillä on EU-oikeudessa?

HALJUS14 – Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 14.6.2013
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset:

 1. EU:n rakennerahastojen valvonta
 2. Mistä lähteistä unioni saa tulorahoituksensa? Miten tämä tulorahoitusjärjestelmä liittyy Suomen valtiontaloudelliseen päätösvaltaan?
 3. Mitä tarkoitetetaan EU-jäsenyyden normatiivisilla ja mitä tosiasiallisilla vaikutuksilla? Miten tämä jaottelu ilmenee EU-jäsenyyden vaikutuksissa suhteessa Suomen kansalliseen finanssivaltaan?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 03.04.2014
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset
1. Millainen EU-oikeudellinen periaate on moitteettoman varainhoidon periaate ja mikä on sen oikeusperusta. Keksi esimerkkitilanne, jossa moitteettoman varainhoidon periaatteella voisi olla merkitystä Suomessa.

2. Kerro Euroopan unionin talousarviomenettelystä ja tarkastele menettelyssä mukana olevien toimielinten asemaa Suomen kansallisen finanssivallan kannalta.

3. Missä valtionsääntöoikeudellisessa järjestyksessä Suomi hyväksyi kansallisesti Euroopan unionin jäsenyyden? Entä millä tavalla Suomi päätti liittymisestään Euroopan unionin talous- ja rahaliiton (EMU:n) yhteisvaluuttavaiheeseen eli ns. kolmanteen vaiheeseen? Arvioi oikeudellisesti näitä ratkaisuja sekä EU:n yksittäisen jäsenvaltion mahdollisuuksia liittyä EMU:n yhteisvaluuttaan sekä toisaalta mahdollisuuksia pysytellä sen ulkopuolella?

HALJUS15 – Julkinen eurooppaoikeus

Tentin päivämäärä – 14.2.2014
Tentaattori – Viljanen
Kysymykset
Mäenpää: Hallintotoiminnan julkisuus eurooppalaisessa hallinto-oikeudessa

Mäenpää: Oikeus hyvään hallintoon

Pellonpää et al: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamat tulkintaperiaatteet

Pellonpää et al: Valitse yksi seuraavista EIS:n artikloista ja määrittele/esittele sen sisältö, soveltamisala ja tulkinta
a) 3 artikla: kidutuksen kielto
b) 8 artikla: oikeus ykaityis- ja perhe-elämään
c) 10 artikla: sananvapaus

𝐇𝐀𝐋𝐉𝐔𝐀𝟐𝟏 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐭𝐨-𝐨𝐢𝐤𝐞𝐮𝐬
𝐓𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐩ä𝐢𝐯ä𝐦ää𝐫ä: 𝟐𝟗.𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟎
Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentaattori: Mikko Knuutinen
𝐊𝐲𝐬𝐲𝐦𝐲𝐤𝐬𝐞𝐭
1. Viranomaisen toimivalta hallinto-oikeudessa
2. Asianosaisen kuuleminen
3. Hallinnon oikeusperiaatteet hallintolaissa
HALJUA21 – Hallinto-oikeus

Tentin tyyppi: Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä: 30.3.2018
Tentaattori: Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Hallinto ja lainsäädäntö
2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
3. Kunnan toimiala ja tehtävät

Tentin tyyppi: Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä: 30.3.2018
Tentaattori: Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Mitä tarkoitetaan hallintopäätöksellä ja miten hallintopäätöksiä voidaan ryhmitellä?
2. Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan
3. Valituskielto ja valituslupa

Tentin tyyppi: Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä: 30.1.2018
Tentaattori: Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Yhdenvertaisuusperiaate hallinnon oikeusperiaatteena
2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
3. Kunnan toimiala ja tehtävät

Tentin tyyppi Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä – 31.1.2017
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1) Yhdenvertaisuusperiaate hallinnon oikeusperiaatteena
2) Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
3) Kunnallisen itsehallinnon sisältö

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 23.3.2016
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Hallinto-oikeuden asema oikeusjärjestelmässä
2. Mitä tarkoitetaan Julkisuuslaissa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) viranomaisen asiakirjalla?
3. Asianosaisen valitusoikeus hallintoasiassa.

Tentin tyyppi Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä – 10.2.2016
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1) Hallinnon lakisidonnaisuus ja lainalaisuus
2) Päätöksen perustelimen hyvän hallinnon takeena
3) Hallintovalituksen ja kunnallisvalituksen kekeiset erot ja yhtäläisyydet

Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 26.3.2019
Tentaattori: Mikko Knuutinen
Kysymykset: 1. Hallinnon lainalaisuuden vaatimus
2. Kunnallisvalitus
3. Asian selvittäminen

HALJUA32 – Hallinto-oikeuden teemajakso, Sosiaalioikeus

Tentin tyyppi –
Tentin päivämäärä – 12.7.2013
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset:

 1. Kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat vammaispalvelut.
 2. Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 3. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto sosiaalijärjestemien yhteensovittamisessa EU-oikeuden periaatteena (tms).
HALJUA32 – Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 28.1.2015
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1) Luottamuksensuojan periaate

2) Asianosaisen kuuleminen hallintoasiassa

3) Mitä julkisuuslaki tarkoittaa viranomaisen asiakirjalla?

HALJUA51 – Kunnallinen viranomaistoiminta ja päätöksenteko

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 17.10.2013
Tentaattori – Heidi Niemi
Kysymykset
1. Tarkastele kunnallisen toimielimen puheenjohtajan toimintaa ja vastuuta juridisesta näkökulmasta (?).

2. Mitä oikeudellisia ongelmia liittyy siihen kun kunnan työntekijä on luottamushenkilö?

3. Kunnallisvalitus muutoksenhakukeinona.

HALJUA42 – Kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakso

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 18.12.2012
Tentaattori – Jukka Viljanen
Kysymykset:
Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Valitse A tai B. Vastaa esseellä, max. 2 sivua. (max 10 p.) A) Yleinen kausittainen arviointi (UPR) osana YK:n ihmisoikeusjärjestelmää. B) Euroopan unionin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen välinen suhde
 2. Määrittele lyhyesti ja kerro miten liittyvät ihmisoikeuksien suojeluun (max 3×5 p.) A) Varauma B) Geneven sopimukset C) Kansainväliset rikostuomioistuimet
 3. Tapaus. Sis. Aineiston. Tehtävässä tarvittavat sopimusartiklat ja perusoikeussäännökset ovat liitteenä. a) Arvioi tapausta. Anna perusteltu vastaus tehtävään. Suojaavatko Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset tai kotimaiset perusoikeusmääräykset päätoimittaja Anttilaa tapauksessa? Ihmisoikeussopimuksen 10 artikla sisältää rajoituslausekkeen. Miten sellaista tulee soveltaa? Antaako ihmisoikeussopimus kansallisille viranomaisille harkintavaltaa oikeuksia rajoitettaessa? Voit antaa sopivia esimerkkejä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä. B) Mitä Anttilan pitää tehdä ennen kuin hän voi viedä valituksensa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn (tutkittavaksi ottamisen edellytykset)?

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 30.01.2013
Tentaattori – Jukka Viljanen
Kysymykset –

 1. Valitse alla olevista aiheista toinen ja vastaa siihen essee-muotoisesti (enintään 2 sivua)
  1. YK:n ihmisoikeusjärjestelmä ja sen keskeiset toimijat.
  2. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen haasteet.
 2. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet ja kerro, miten ne liittyvät ihmisoikeuksien suojeluun.
  1. Tutkittavaksiottamisen edellytykset (admissibility criteria)
  2. Euroopan unionin perusoikeuskirja
  3. Guantanamo Bay

HALJUA61 – Julkiset hankinnat

Tentittävä opintojakso: HALJUA61 Julkiset hankinnat
Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 3.4.2019
Tentaattori: Mikko Knuutinen/Asko Uoti
Kysymykset: 20 oikein/väärin -väittämää ja kaksi esseekysymystä: Kuvaa rajoitetun hankintamenettelyn kulku ja keskeiset vaiheet. Mitä vaatimuksia hankintalaki asettaa hankintapäätöksen sisällölle?

HALJUA64 – Sosiaalioikeus

Tentin tyyppi Luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 28.11.2016
Tentaattori – Asko Uoti
Kysymykset

1. Tee selkoa erityisesti sosiaalihuollon oikeusperiaatteista.
2. Tee selkoa sosiaalihuoltolain uudistuneesta sisällöstä ja sääntelystrategiasta – mikä muuttui normatiivisessa mielessä ko. lain myötä? 3. Tarkastele yhtäältä sosiaalihuollon ja toisaalta teveydenhuollon tahdosta riippumattomien toimenpiteiden oikeudellisia perusteita.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 20.11.2015
Tentaattori – Asko Uoti
Kysymykset

Vastaa seuraaviin tenttikysymyksiin:

1. Tee selkoa erityisesti sosiaalihuollon oikeusperiaatteista.
2. Tee selkoa sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistuneesta sisällöstä ja sääntelystrategiasta – mikä muuttui normatiivisessa mielessä ko. lain myötä?
3. Vain yhden valtion lainsäädännön soveltamisperiaate sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa EU-oikeuden alalla.

HALKAA12 – Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä
HALKAA14 – Johdatus aluekehittämiseen
HALKAA15 – Luova kaupunkikehittäminen


HALKAA12 – Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä

Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 17.10
Tentaattori: Arto Haveri
Kysymykset:
1. Bozemanin\\\”Theory of publicness\\\”
2. Sami Sulkon ohjeet strategiselle johtamiselle 6kpl
3. Euroopan neuvoston listaamat strategisen suunnittelun hyödyt kunnalle.

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 8.11.2017
Tentaattori Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen kysymykseen kolmesta:

1. Mitä tarkoitetaan poliittisella kontekstilla strategisen johtamisen yhteydessä, mistä se koostuu ja mitä se merkitsee?
2. Selosta mitä ovat suunnitteluperusteinen, voimavaralähtöinen ja suhdekeskeinen strategia. Anna kustakin käytännön esimerkki.
3. Mitä ovat strateginen suunnitelun hyödyt kunnalle Council of Europe kuntastrategiaohjeen mukaan? (What are the benefits of Strategic Municipal Planning?)

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 18.10.2017
Tentaattori Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen kysymykseen kolmesta:

1. Selitä käsitteet strateginen johtaminen, strateginen ajattelu ja strateginen suunnittelu sekä kerro miten ne liittyvät toisiinsa?
2. Kuvaa Amelia Clarken ja Mark Fullerin artikkelissaan (Collaborate Strategic Management) käyttämä strategian prosessimalli (process model of collaborative strategic management).
3. Miten virastot voivat toteuttaa suhdekeskeistä strategiaa?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 27.11.2015
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Reaktiivisuus ja proaktiivisuus strategisessa johtamisessa?
2. Kuvaile strategisen johtamisen teorian kehityskaari 1960-luvulta nykypäivään
3. Mitä kompleksisuusteoria merkitsee julkisyhteisöjen strategiselle johtamiselle?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 11.11.2015
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Selitä käsitteet strateginen johtaminen, strateginen ajattelun ja strateginen suunnittelu, sekä miten ne liittyvät toisiinsa?
2. Kuvaile ja selitä Milesin ja kumppaneiden strategiatypologia.
3. Mitkä ovat Henry Minzbergin argumentit design koulukuntaa vastaan? (oheismateriaali)

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 22.10.2014
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen seuraavista:

1. Kuinka visio näkyy/vaikuttaa julkisen sektorin strategian toteutuksessa?
2. Mitä erityistä on julkisen sektorin strategisessa johtamisessa?
3. Kuvaile Milesin ja kumppaneiden strategiatypologiaa pääpiirteittäin.

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 17.10.2014
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Miksi strateginen suunnittelu on tärkeää julkisissa ja voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa?
2. Tampereen toimintamallin uudistuksen piirteet ja niiden vaikutus kunnallishallinnon näkökulmasta.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 3.12.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset:

Kolme kysymystä, joista kahteen essee-vastaus. Vastauksen pituus noin 1 sivu.
1. Erittele poliittisen kontekstin vaikutuksia strategiseen johtamiseen.
2. Kuvaile Buchanan ja Badhamin muutoksen johtamisen viitekehys.
3. Erittele tehokkaan lobbauksen piirteitä Harri Jaskarin vierailuluennon perusteella.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 9.10.2013
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset

1. Asiantuntjaorganisaation strategiaprosessin erityispiirteet (af Ursin)
2. Tampereen pormestarimallin tavoitteet ja niiden toteutuminen (Hakari)
3. Suunnitteluperusteisen, suhdekeskeisen ja voimavaralähtöisen strategianäkemyksen keskeiset piirteet (Johanson).

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.2.2013
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen kysymykseen.
1. Miksi strateginen johtaminen julkisyhteisöissä on erilaista kuin yksityisissä organisaatioissa ja miten se näkyy käytännössä johtamistilanteissa?
2. Millaisia ovat realistisen strategiatyön periaatteet kuntien strategiatyössä?
3. Kuvaile Lewinin (1947) muutosmalli ja sen merkitys strategisen muutosjohtamisen näkökulmasta

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 14.1.2013
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Millä argumentein Henry Mintzberg hyökkäsi 1990-luvulla ns. konventionaalista strategista suunnittelua vastaan?
2. Millaisia ovat realistisen strategiatyön periaatteet kuntien strategiatyössä?
3. Erittele muutosvastarinnan syitä ja merkityksiä.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 10.12.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen.
1. Vision merkitys päivittäisessä strategisessa johtamisessa
2. Erittele Milesin strategiatypologiaa
3. Mitkä ovat lobbauksen yleisimmät virheet Harri Jaskarin vierailuluennon perusteella?

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 19.11.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Mitkä ovat mielestäsi Brysonin askel askeleelta etenevän strategiasuunnittelun hyvät ja huonot puolet?
2. Minkälaista on kunnan strateginen innovaatiojohtaminen?

Tentin tyyppi – luentotentti & kirjatentti
Tentin päivämäärä – 19.11.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Luentotentti:
Vastaa kahteen kysymykseen kolmesta
1. Mitä tarkoittaa poliittinen konteksti strategisen johtamisen yhteydessä ja miten se vaikuttaa?
2. Miten proaktiivinen ote eroaa reaktiivisesta strategisesta johtamisessa?
3. Kompleksisuusteorian merkityksiä julkisyhteisöjen strategiselle johtamiselle

Kirjallisuustentti:

Vastaa molempiin
1. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia sisältyy mielestäsi Brysonin strategian muutossykliin (strategy change cycle)? (Bryson)
2. Miten monimutkaisuus haastaa kuntajohtamisen ja millaisia uuden hallinnan piirteitä on näkyvissä (Haveri ym.)

HALKAA14 – Johdatus aluekehittämiseen

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 12.12.2012
Tentaattori – Ilari Karppi
Kysymykset

Vastaa molempiin. Vastaamiseen tilaa yksi konsepti.

 1. Mitkä historialliset kehityskulut ja ilmiöt ovat mielestäsi vaikuttaneet keskeisesti aluekehittämistä koskevan ajattelun muotoutumiseen? Miksi valitsit juuri nämä ilmiöt?
 2. Millaisiin asiayhteyksiin ”yleinen tasapaino”, ”yleinen epätasapaino” ja ”rakenteellinen epätasapaino” voidaan aluekehittämisen kontekstissa mieltää? Voisiko mielestäsi näillä tai muilla yleisillä teoria- tai oppirakennelmilla olla sijaa käytännön aluepolitiikassa ja -kehittämisessä?

HALKAA15 – Luova kaupunkikehittäminen

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä – 15.3.2016
Tentaattori – Ari-Veikko Anttiroiko
Kysymykset

1. Kuvaile Richard Floridan lähestymistapaa luovan kaupungin kehittämisen lähtökohtiin ja muotoihin.

2. Esittele luovan kaupungin kehittämisen strategiset elinkeinopoliittiset vaihtoehdot

3a. Luovan kaupungin kehittämisen jännitteet ja ongelmat?
3b. Aivoriihen idea ja toteutus?
3c. Luovan talouden sisältöalueet (Landryn kolmijako, Saasakin sipulimalli, UNCTADin malli, monitasomalli ja KTM:jäsenyys)?

HALYAP01 – Ympäristön ja alueiden poliittisuus
HALYAS14 vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi: ilmastomuutos

 

HALYAP01 – Ympäristön ja alueiden poliittisuus

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 2.12.2015
Kysymykset

 1. Miksi ympäristöpolitiikka ei ole vain ympäristöhallinnon asia?
 2. Alue on yhteiskunnallinen ilmiö. Perustele väite käyttämällä apunasi eri tilakäsitysten tarjoamia näkökulmia.

HALYAS14 vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi: ilmastomuutos

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 29.1.2019
Tentaattori: Nina Nygren

Kysymykset: 1. How to fix ”the Westphalian cancer”? 2. Discuss the position of indigenous people in climate politics.

HALTVP11 – Tutkimusprosessin hallinta
HALTVA12 – Johdastus keskeisiin tutkimustyötapoihin A-osa
HALTVA12 – Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin – B-osa
JKKYVP11 – Työhyvinvointi
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen
JKKSTP11 – Strategian perusteet
KATTAP11 – Taloustieteen perusteet
KATTAP11 – Rahoituksen perusteet
POLPOP02 – Valtio-opin johdantokurssi
KVOI3 – Eurooppaoikeuden erityiskurssi

KATLAA24 – Tilintarkastus I

KATLAS13 – Tilintarkastus II
KATLAS20 – Tilinpäätösanalyysi
KATYVA13 – Vero-oikeuden perusteet
KATYVA32 – Yhtiöoikeus
KATYVA33 – Kilpailuoikeus
KATYVA34 – Pankkioikeus
KATYVA35 – Rahoitusoikeus

HALTVP11 – Tutkimusprosessin hallinta
Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 12.3.2013
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset:
Vastaa esseemuotoisesti vain yhteen kysymykseen.
1. Tieteenharjoittamisen etiikka ja normit
2. Tutkijan tieteenfilosofiset taustaoletukset

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 6.3.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
Vastaa toiseen kysymykseen:
1. Teorian ja käsitteiden merkitys tutkimuksessa?
2. Analyysin merkitys tutkimuksessa?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 13.10.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
Vastaa toiseen:
1. Aiheen ideointi osana tutkimusprosessia
2. Tieteentekemisen etiikka ja normit

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 10.11.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
VASTAA TOISEEN:
1. Tutkijan tieteenfilosofiset taustasitoumukset
2. Tiedeyhteisön rooli ja merkitys tutkijalle

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 20.7.2016
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Tenttikysymykset

Kolme kysymysytä, vastaa vain yhteen.

1) Tutkimuksen tieteenfilosofiset taustaolettamukset
2) Tutkimuksen validiteetti ja reabiliteetti
3) Aiheen ideointi ja rajaus

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 25.10.2016
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Tenttikysymykset

Vastaa vain yhteen:

1) Aineiston analyysi ja tulkinta
2) Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroja
3) Kirjoittaminen tutkimusprosessin osana

HALTVA12 – Johdastus keskeisiin tutkimustyötapoihin A-osa

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 1.10.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
VASTAA KAHTEEN SEURAAVISTA
1. Diskussiainalyysin työvaiheet
2. Mitkä ovat haastettelun haasteet tutkijalle
3. Mitä aineistoja kauppatieteellinen tutkimus voi hyödyntää?
4. Liittyi jotenkin kvalitatiivisen tutkimuksen rajoituksiin

HALTVA12 – Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin – B-osa

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 10.10.2012
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset:
Vastaa seuraavista KAHTEEN.
a)Haastattelijan ja haastateltavan kohtaaminen haastattelussa
b)Keskustelun rakentuminen haastatteluksi
c)Havainnointitutkimuksen rooli kauppatieteellisessä tutkimuksessa
d)Millaisia aineistoja kauppatieteellinen tutkimus voi hyödyntää?

 


JKKYVP11 – Työhyvinvointi

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 19.10.2017
Tentaattori Kirsi Heikkilä-Tammi
Kysymykset

1. Kaikille pakollinen kysymys (luennot): Mitä on työuupumus ja miten se etenee?

Vastaa seuraavista kysymyksistä kahteen kysymykseen:

2. (Lampinen ym. (2013) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yhteisöllisyydestä työelämässä.) Lampisen ym. artikkelissa esitellään Burroughsin ja Ebyn työelämän henkistä yhteisöllisyyttä kuvaava määritelmä. Esittele määritelmään kuuluvat ulottuvuudet.
3. (Jari Hakanen ym. (2012) Kohti innostuksen spiraaleja.) Määrittele Hakasen ym. pohjalta työn imun käsite ja kuvaile sen ulottuvuudet. Kuvaile myös, millaisia myönteisiä seurauksia työn imulla on havaittu olevan.
4. (Manka M-L. (2012) Työnilo) Selitä Mankan kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli.

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 14.2.2013
Tentaattori – Marja-Liisa Manka
Kysymykset:
Kaikki vastaavat kysymykseen 1. Kysymyksissä 2 ja 3 valitse vaihtoehto a) tai b)

 1. Millaisten teoreettisten/tutkimuksellisten mallien kautta työhyvinvointia on lähestytty? Kuvaa tarkemmin kolmea keskeisintä. (Luennot)
 2. a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (Teoksesta Manka: Työnilo) b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työniloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
 3. a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttumassa. (Teoksessa Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys) b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (teoksessa Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)


JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 20.12.2018
Tentaattori: Kirsi Heikkilä-Tammi
Kysymykset: Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti.
1. Kuvaile transformationaalista johtajuutta työhyvinvoinnin näkökulmasta.
2. Loukkaava johtamistyyli ja Laissez-Faire -johtamistyyli. Selitä kiteytetysti a) mitä niillä tarkoitetaan b) miten tutkimuksissa on todettu niiden vaikuttavan työhyvinvointiin c) mikä niiden keskeisin ero on.
3. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Selitä sen neljä osa-aluetta ja kerro myös kuinka keskeisiä ne ovat työhyvinvoinnin kannalta. (Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimusraportti, Aura ym.)
4. Strateginen malli työhyvinvoinnin kehittämiseen. Selitä sen viisi vaihetta ja kerro mitä niissä voitaisiin tehdä käytännössä. (kirja Well-being: Productivity and Happiness at Work, Robertson & Cooper 2016, luku 9).

JKKSTP11 – Strategian perusteet

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 18.4.2013
Tentaattori – Kari Lohivesi
Kysymykset

Vastaa viidestä kysymyksestä neljään. (osa luennoista, osa kirjasta Onnistu strategiassa)
1. Selitä mikä on Porterin analyysi.
2. Miten asiakassegmentointi ja ympäristöanalyysi liittyvät strategian muodostamiseen?
3. Mitä tarkoittavat value creation/value capture? Miten liittyvät arvoketjuihin ja arvoverkostoihin?
4. Lewi Strauss-esimerkki. Mikä on elinkaarimalli ja selitä esimerkin kautta
5. Miten ja millaisilla työkaluilla yritys voi tunnistaa missä vaiheessa toimintaympäristöä ja elinkaarta se on?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 15.4.2014
Tentaattori – Kari Lohivesi
Kysymykset

Vastaa neljään kysymykseen.
1. Strategian toteuttamisen neljä haastetta.
2. Miten asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian ja klassisen kilpailustrategian pääpiirteet eroavat toistaan?
3. Strategiaprosessin pääpiirteet ja miksi ne ovat tärkeitä?
4. Selitä miksi ”liiketoiminnan takana on aina asiakas”.
5. Yrityksen elinkaarimalli strategian näkökulmasta jonkin luennolla käytetyn esimerkin mukaan (tms. mutta elinkaarimallista joka tapauksessa oli kyse).


KATTAP11 – Taloustieteen perusteet

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 18.10.2013
Tentaattori – Hannu Laurila
Kysymykset
1. Klassinen malli talouden yleisestä tasapainosta. Rakenna yksinkertainen kokonaistalouden malli mikroteoreettisista osista ja perustele markkinaratkaisun stabiilius ja tehokkuus.

2. Talouden sopeutuminen finanssikriisin. Käytä edellä rakentamaasi mallia ja osoita samalla perustelut seuraaville näkemyksille ja niiden erolle.

3. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lausuin Taloussanomien haastattelussa mm. seuraavaa: ”Suomella on syytä olla eurokentällä tiukkana ja ajaa markkinakuriin perustuvaa politiikkaa. Ensinnäkin Suomi on hoitanut talousongelmansa itse. Toisekseen Suomi on noudattanut EU:n kasvu- ja vakaussopimusta tarkkaan”.
Keynesiläisesti ajatteleva muotoilisi asian näin: ”Suomella on syytä olla eurokentällä tiukkana ja ajaa markkinakuriin perustuvan politiikan kumoamista. Suomi on hoitanut itsens talousongelmiin noudattamalla EU:n kasvu- ja vakaussopimusta tarkkaan”.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 24.10.2014
Tentaattori – Laurila Hannu
Kysymykset
1. Talouden kokonaistasapainon mallintaminen
2. Onko raha neutraalia?
3. Paastoaminen vs. elvytys Suomen talouden nykytilassa

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 12.12.2014
Tentaattori – Laurila Hannu
Kysymykset
Talouden kokonaistasapaino ja talouspolitiikka
1. (uus)klassisen mikroteorian,
2. keynesiläisen makroteorian ja
3. edellisiä kehikoita yhdistelevän neokeynesiläisen synteesin mukaan.


KATTAP11 – Rahoituksen perusteet

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 27.1.2015
Tentaattori – Jari Kankaanpää
Kysymykset
6 tehtävää, joista jokaisesta maks 6p, eli 6×6=36p

1. Nykyarvoindeksimenetelmä. Selvitä lyhyesti, miten nykyarvoindeksi lasketaan ja millaisissa tilanteissa se on suositeltavin investointilaskentamenetelmä.

2. Lyhytaikaisen rahoituksen osa-alueet. (Kuvio, missä keskiössä kassanhallinta.) Mitä ovat puuttuvat 5 osa-aluetta? Kuvaile 1-3 laiseella, mistä kussakin on kysymys.

3. Option markkinahinta muodostuu perusarvosta ja aika-arvosta. Mitä osaa option arvosta kutsutaan perusarvoksi ja mitä aika-arvoksi? Mitkä tekijät vaikuttavat erityisesti aika-arvoon?

4. Monivalintalaskuja (samoja kuin vanhoissa tenteissä)

5. Annuiteettilaina, sama kuin vanha. Ensimmäinen annuiteetti ja siinä lyhennyksen ja koron osuus.

6. Yritys laskee liikkeelle JVK:n, jonka nimellisarvo 50 000 000. Moodys luokittanut Baa, 2% vuosittainen kuponkikorko:

a) Tuottovaatimus 5%, paljonko yritys saa liikkeellelaskun myötä rahaa käyttöönsä?

b) Luokitus Baa–>Ba. Miten lainan nykyarvo muuttuu oletettavasti? Hyvä vai huono juttu JVK:n haltijoiden kannalta? (joilla ollut velkakirjoja liikkeellelaskusta saakka).


POLPOP02 – Valtio-opin johdantokurssi

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 02.10.2012
Tentaattori – Tapio Raunio
Kysymykset:
Vastaa yhteen seuraavista:

 1. Onko mielestäsi oikein puhua demokratian kriisistä?
 2. Mikä on valtion nykyinen rooli politiikassa?
 3. Kerro, miten puolueet ja puoluepolitiikka ovat muuttuneet toisen maailmansodan jälkeen.


KVOI3 – Eurooppaoikeuden erityiskurssi

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 8.10.2012
Tentaattori – Pauli Rautiainen
Kysymykset:
Anna oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin.

 1. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa.
 2. Tavaroiden vapaa liikkuvuus etenkin Cassis de Dijon –tapauksen valossa.
 3. Jäsenvaltioiden vahingonkorvausvastuu.

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.3.2013
Tentaattori – Kirsi Heikkilä-Tammi
Kysymykset:
Kaikki vastaavat kysymykseen 1. Kysymyksissä 2 ja 3 valitse vaihtoehto a) tai b)

 1. MMinkälaista on tulevaisuuden työ luentojen mukaan. (Luennot)
 2. a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (Teoksesta Manka: Työnilo) b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työniloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
 3. a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttumassa. (Teoksessa Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys) b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (teoksessa Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)

 

 

KATLAA24 – Tilintarkastus I


Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 17.12.2019
Tentaattori Jaakko Rönkkö
Kysymykset:

1. Ostojen ja ostovelkojen tarkastus: Prosessi ja toimenpiteet

Lisäksi 40 o/v väittämää


KATLAS13 – Tilintarkastus II

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 4.12.2013
Tentaattori – Eve Metsäranta
Kysymykset

 1. Mitä erityisvaatimuksia liittyy pörssinoteeratun julkisen osakeyhtiön tilintarkastukseen?
 2. Mitä tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan?
 3. Tilintarkastusdokumentaatio.
 4. Mitä tarkoitetaan olennaisuudella tilintarkastuksessa? Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?

Tentin tyyppi

Tentin päivämäärä – 8.12.2014
Tentaattori – Pyry Mäkinen
Kysymykset
1. Mitä toiminnan jatkuvuutta koskevalla oletuksella tarkoitetaan ja mitä velvollisuuksia tilintarkastajalla on toiminnan jatkuvuutta koskevaan oletukseen liittyen?

2. Olennaisuuden käsite tilintarkastuksessa. Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?

3. Milloin tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksessaan seuraavat mukautukset:
a) ehdollinen lausunto
b) kielteinen lausunto
c) lausunnon antamatta jättäminen

4. Kontrollien testaaminen: milloin tilintarkastajan oletetaan testaavan kontrolleja? Mikä on kontrollien testaamisen tavoitteena? Kuinka usein kontrollit tulee tarkastaa?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 13.1.2014
Tentaattori – Eve Metsäranta
Kysymykset
1. Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien suhtautuminen ATK-avusteiseen tilintarkastukseen. (max 6p)

2. Kontrollien testaaminen. Milloin tilintarkastajan oletetaan testaavan kontrolleja? Mikä on testaamisen tavoitteena? Kuinka usein kontrollit tulee tarkistaa? (max 6p)

3.
a) Milloin tilintarkastaja antaa lausuntoja rekisteriviranomaisille? (max 2p)
b) Mikä on rekisteriviranomaisille annettavien lausuntojen merkitys? (max 2p)
c) Mikä on tilintarkastajan lausunnon merkitys sulautumis- ja jakautumissuunnitelman yhteydessä? (max 2p)

4. Tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastamisen erityispiirteet? (max 6p)

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 4.12.2013
Tentaattori – Eve Metsäranta
Kysymykset

1. Mitä erityisvaatimuksia liittyy pörssinoteeratun julkisen osakeyhtiön tilintarkastukseen?
2. Mitä tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan?
3. Tilintarkastusdokumentaatio.
4. Mitä tarkoitetaan olennaisuudella tilintarkastuksessa? Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?


KATLAS20 – Tilinpäätösanalyysi

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 10.6.2015
Tentaattori – Lili Kihn
Kysymykset

 1. Sekä luennoilla että Yritystutkimusneuvottelukunnan oppaassa on käsitelty kuutta osakekohtaista tunnuslukua. a) Mitkä ne ovat ja b) mitä ne kertovat. Vastaa annettuun tilaan.
 2. 2. Mitkä ovat suomalaisen käytännön (FAS) mukaiset taseen oikaisut?
 3. 3. Mitä ongelmia tilinpäätösanalyysin laadukkuuteen sisältyy Revsinen, Collinsin ja Johnsonin kirjan sekä luentojen mukaan?
 4. 4. Kuka tarvitsee tilinpäätösanalyysiä ja millä tavoin (anna esimerkkejä) Kallunkin, Lanton & Sahlströmin (2008) kirjan Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa mukaan?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.4.2014
Tentaattori – Lili Kihn
Kysymykset
1. Vastaa alla annettuun tilaan mitä termiä seuraavat määritelmät tai kaavat kuvaavat?
a) Kyky selviytyä maksuvelvoitteista joka hetki
b) Liiketulos + Poistot + Arvonalennukset=
c) Nettotulos/Oikaistu oma pääoma keskim. tilikaudella=
d) Oikaistu oma pääoma/(Oikaistun taseen loppusumma – saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot)=
e) 365 x (myyntisaamiset + sisäiset saamiset)/Liikevaihto=
f) Kertoo, miten yritys on pystynyt selviytymään juoksevista maksuistaan tilikauden aikana.
2. Selitä luentojen pohjalta tunnuslukujen väliseen riippuvuuteen liittyen miten taloudellisen suorituskyvyn perustekijää riippuvat toisistaan.
3. Revsine, Collins ja Johnson esittelevät kirjansa luvussa 5 kolme taloudellisen analyysin työkalua (three financial analysis tools)
-listaa ne
-määrittele ne
-mainitse mihin kutakin käytetään
4. Kerro Danske Bank Oyj:n vierailuluennon pohjalta seuraavista asioista.
-taloudelliset kovenantit
-informaation laadun osa-alueet


KATYVA13 – Vero-oikeuden perusteet

Tentin tyyppi: Luentotentti, Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 22.6.2017
Tentaattori – Matti Urpilainen
Kysymykset

 1. Veropolitiikka: Verojärjestelmän oikeusvarmuus ja ennustettavuus.
 2. Johdatus Suomen verojärjestelmään: Arvonlisäveron vähennysoikeus ja sen edellytykset.
 3. Johdatus Suomen verojärjestelmään: Miten osakeyhtiön tappioita kohdellaan?
 4. Johdatus Suomen verojärjestelmään: Tuloverotuksen alijäämähyvitys


KATYVA32 – Yhtiöoikeus

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 25.10.2017
Tentaattori Veikko Vahtera
Kysymykset

 1. Kielto-oikeus ja sen merkitys avoimessa yhtiössä?
 2. Lunastuslauseke ja sen fuktiot?
 3. SVOP, sen muodostuminen, varojenjako svopista ja varojenjaon rajoitukset?
 4. CASE-tehtävä, Annettut tiedot: Osakkeen omistaja R aikoo moittia yhtiökokouksen päätöksiä, koska pitää niitä OYL:län vastaisina. Yhtiön toimitusjohtaja M on hyvä ystäväsi ja pyytää apuasi. Pohdi ovatko päätökset osakeyhtiölain mukaisia/vastaisia. Yhtiössä on:
 • 100 A osaketta, 2 ääntä per osake
 • 100 B osaketta, 1 ääni per osake.

Yhtiökokouksessa paikalla on 95 B osakkeen edustajaa ja 60 A osakkeen edustajaa.

a) Yhtiökokous teki päätöksen yhtiön toimialan muuttamisesta, sitä kannatti 60 A osaketta ja 60 B osaketta

b) Yhtiökokous päätti yksimielisesti (kannatti 60 A osaketta ja 95 B osaketta), että yhtiöjärjestykseen otetaan suostumuslauseke

c) Mikäli osakkeenomistaja R aikoo moitti yhtiökokouksen päätöksiä, missä ajassa hänen tulisi tämä tehdä?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 21.10.2015
Tentaattori – Veikko Vahtera
Kysymykset

 1. Yhtiömiehen hallintovaltuus ja siitä sopiminen kommandiittiyhtiössä.
 2. Yhdenvertaisuusperiaate OYL 1:7§ mukaan?
 3. SVOP rahasto; mistä se koostuu ja miten siitä voidaan jakaa varoja ja mitkä tekijät rajoittavat varojen jakoa.
 4. CASE, jossa tuli pohtia yhtiökokouksen päätösten oikeellisuutta a) kun haluttiin muuttaa yhtiön toimialamääräys yleistoimialaksi b) kun haluttiin ottaa lunastusehto yhtiön toisen osakelajin osakkeisiin. C)-kohdassa tiedusteltiin, missä ajassa osakkeenomistajan on valitettava virheellisenä pitämästään yhtiökokouksen päätöksestä.


KATYVA33 – Kilpailuoikeus

Tentin tyyppi –
Tentin päivämäärä – 6.5.2013
Tentaattori – Pertti Virtanen
Kysymykset:

 1. Missä tilanteissa kilpailua rajoittava yhteistyö on sallittua?
 2. Saalistushinnoittelu
 3. Alennukset määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapana
 4. Kauppavaikutus ja kilpailuvaikutus

KATYVA34 – Pankkioikeus

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 28.10.2014
Tentaattori – Risto Väntsi
Kysymykset
1. (15 kpl oikein-väärin -väittämiä)

2. a) Mitkä ovat saatavan lakkaamistavat (0-5 p)
b) Kuittaus saatavan lakkaamistapana (0-2 p)

3. Maksuhäiriömerkinnän poistaminen (0-3 p)

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 29.10.2013
Tentaattori – Risto Väntsi
Kysymykset:
kys 1 ja 2 Väntsi (maks 1 sivu per kysymys), kys 3 Vahtera (maks 2 sivua).

 1. Jälkitakaus
 2. Luoton ennenaikainen eräännyttämine (ennen eräpäivää)
 3. Yksityshenkilön velkajärjestelyn toteuttamistavat


KATYVA35 – Rahoitusoikeus

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 17.7.2014
Tentaattori – Janne Ruohonen
Kysymykset
1. Tiedon julkistamisen lykkääminen (200 sanaa, 10 pistettä).
2. Tilinpäätöstiedote ja sen julkistaminen (120 sanaa, 5 pistettä).
3. Osakkenomistamisen suurimmat riskitekijät arvopaperimarkkinoilla (120 sanaa, 10 pistettä).
4. Finanssipalvelut ja vertaileva markkinointi, juridinen näkökulma (200 sanaa, 10 pistettä).

Yhteistyössä