Opintosuunnat

Hallintotieteistä löytyy viisi eri opintosuuntausta ja näille omat pääainejärjestönsä.

 

Hallintotieteiden opintosuunnat ja ainejärjestöt

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopinnoissa tutkinto-ohjelma eriytyy viiteen eri opintosuuntaan, joista jokaisella on oma ainejärjestönsä

Lue lisää opintosuunnista ja pääainejärjestöistä klikkaamalla alla olevia kuvakkeita

Hallintotiede

 

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedot yhteiskuntien hallintoihin ja niiden kansalaisten asemaan vaikuttavista voimista. Hänellä on valmiudet ymmärtää ja tutkia organisaatioita, niiden johtamista, henkilöstöä ja rakenteita osana yhteiskunnallisia hallintojärjestelmiä. Opiskelija osaa käsitteistää organisaatioiden perusfunktioita ja prosesseja tutkimuksellisiin asetelmiin.

Pääainejärjestön nettisivuille oheisesta linkistä

Julkinen talousjohtaminen

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.

Pääainejärjestön nettisivuille oheisesta linkistä

Julkisoikeus

Julkisoikeuteen suuntautuvien opintojen tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja julkisoikeudellisen tutkimuksen seuraamiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusjärjestyksen perusteet ja hänellä on jäsentynyt kokonaiskuva julkisoikeudesta ja sen eri osa-alueista.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia julkisen sektorin ja muiden julkisia hallintotehtäviä suorittavien yhteisöjen yleishallintoon, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta. Julkisoikeuden opinnot antavat myös valmiuksia toimia järjestöjen ja yritysten vastaavissa asiantuntijatehtävissä.

Julkisoikeuteen suuntautunut hallintotieteiden kandidaatintutkinto antaa opiskelijalle valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen Julkisoikeuden opintosuunnassa

Pääainejärjestön nettisivuille oheisesta linkistä

Kunta- ja aluejohtaminen

Opintokokonaisuuden suorittanut osallistunut opiskelija ymmärtää kuntien ja alueyhteisöjen toimintaa, johtamisessa ja kehittämisessä vaikuttavia instituutioita ja prosesseja, sekä näihin vaikuttavia muutosvoimia. Opiskelijalla on jäsentynyt kuva kunta- ja alueyhteisöjen päätöksenteosta ja erilaisten valintojen poliittisesta luonteesta sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija tuntee johtamisen ja kehittämisen vaihtoehtoisia malleja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää oman asiantuntijuutensa rakentumisen kumuloituvana ja erilaisin perustein muodostuvaa osaamista limittävänä prosessina ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa rakentumista. Hän rakentaa asiantuntijuuttaan toisiinsa temaattisesti limittyvillä opintojaksoilla ja muodostaa jäsentyneen kokonaiskuvan opintosuunnan ydinkysymyksiin.

Pääainejärjestön nettisivuille oheisesta linkistä

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija tuntee keskeiset ympäristön politisoitumiseen johtavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt. Hänellä on hyvät edellytykset syventää asiantuntemustaan alueellisten muutosten ja ympäristöongelmien hallinnassa. Lisäksi hän osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisten käsitteiden avulla ja liittää tulkintansa alue- ja ympäristötutkimuksen pääsuuntauksiin. Hän ymmärtää miten nämä tutkimusalat liittyvät muihin yhteiskuntaa tutkiviin tieteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää alue- ja ympäristötutkimuksen peruskäsitteitä ja kykenee arvioimaan oman alansa asiantuntijatiedon pätevyyttä. Hän tuntee keskeisiä ajankohtaisia ongelmia ja tietää millaisia teoreettisia välineitä niiden ymmärtämiseen tarvitaan. Opiskelija osaa argumentoida tieteellisesti ja asennoitua ongelmia ja niiden ratkaisemista koskevaan tietoon ehdollisena. Hänen opiskelutaitonsa ovat karttuneet niin että hänellä on valmiudet laatia itsenäisesti ympäristöongelmia ja alueellisia kysymyksiä koskeva kandidaatintutkielma.

Pääainejärjestön nettisivuille oheisesta linkistä

Yhteistyössä