Hallituksen tehtäväkuvaukset

Tutustu Staabin hallitustyön eri osa-alueisiin! Monessa hallituspestissä yhdistyy useampi kuin yksi alla mainituista tehtäväalueista. .

 

Puheenjohtaja vastaa kokouksien koolle kutsumisesta ja edustaa järjestöä niin jäsenistölle kuin sidosryhmillekin. Hän toimii erilaisissa verkostoissa (mm. tiedekuntajärjestö Johto ry, Tampereen ylioppilaskunta, muut hallintotieteiden ainejärjestöt Suomessa, hallintotieteiden opintosuuntien ainejärjestöt) ja tekee yhteistyötä etenkin kopon ja talousvastaavan kanssa, mutta lopulta koko hallituksen kanssa. Vastuu koko hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta on viime kädessä puheenjohtajalla.

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa päivittäisessä hallitustoiminnassa ja auttaa häntä erityisesti hallituksen järjestäytyessä vuodenvaihteessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään, varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

Koulutuspoliittinen vastaava  eli kopo on päävastuussa ainejärjestön edunvalvontatyöstä. Hän vaikuttaa esimerkiksi koulutuksen ohjausryhmässä ja hallintotieteiden suunnitteluryhmässä sekä Johto ry:n kopo-verkostossa. Tehtävässä korostuu tiedonvälitys ainejärjestön ja henkilökunnan välillä. Koulutuspoliittinen vastaava ottaa vastaan opintoihin liittyviä opiskelijayhteydenottoja.

Sihteeri vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen kokouksissa.

Yrityssuhde- ja työelämävastaava vastaa sopimusten tekemisestä ja seurannasta yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi edistää Staabilaisten suhteita työelämään järjestämällä monipuolisia työelämävierailuja. Vastuualueelle kuuluvat myös opiskelijahaalarit ja yhteistyötapahtumat. Tehtävässä on eduksi aikaisempi kokemus myynnistä ja sopimusoikeuden tunteminen.

Talousvastaava vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta esimerkiksi laskuttamalla, hyväksymällä ostolaskuja ja hoitamalla yhdistyksen kirjanpidon sekä pankkiasiat. Hän seuraa ja raportoi yhdistyksen taloudesta tilasta hallitukselle. Myös talousarvion laatiminen yhdessä muun hallituksen kanssa on osa talousvastaavan toimenkuvaa.

Tietosuojavastaava huolehtii, että tietosuojalaki ja yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR toteutuu Staabissa. Tietosuojavastaavan tehtäviä on pitää Staabin tietosuojaseloste ajantasalla ja varmistaa, että tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.

Projektivastaava puuhaa hallitusvuoden joko ennalta määriteltyjen tai määrittelemättömien projektien parissa. Tehtävä voi perustua esimerkiksi valmennuskurssin järjestämiseen, jo olemassa olevan tapahtumakonseptin kehittämiseen tai kokonaan uuden tapahtumakonseptin rakentamiseen Staabille.

Viestintävastaava pitää staabilaiset ajan tasalla välittämällä tietoa sähköpostilistalle, tekemällä viikkotiedotteita ja vastaamalla Staabin some-tileistä. Hänen vastuulla on myös koordinoida Staabin kokonaisviestintää eri sektoreilla ja seurata sidosryhmien viestintää.

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava järjestää jäsenistölle alkoholittomia tapahtumia, niin liikuntakokeiluja kuin rennompaa hengailuakin yhdessä liikuntatoimihenkilön ja vapaa-aikatoimihenkilön kanssa. Lisäksi vastaava huolehtii palloiluvuorosta ja tukee Staabin joukkueiden toimintaa. Vastaavan ja toimihenkilöiden tukena toimii myös tiimi.

Ympäristövastaava ohjaa toiminnan kestävyyden toteutumista Staabin kestävän kehityksen suunnitelman mukaan. Ympäristövastaava myös johtaa kestävän kehityksen tiimiä.

Tapahtumavastaava vastaa Staabin suurimmista tapahtumista, kuten sitseistä ja kolmioetkoista sekä vappuviikoista ja fuksiviikoista. Perinteisten tapahtumien lisäksi tapahtumavastaava pyrkii koko ajan luomaan uusia tapahtumakonsepteja yhdessä tapahtumatoimihenkilöiden ja -jaoston kanssa.

Tuutorvastaava on päävastuussa ainejärjestön tuutortoiminnasta. Hän järjestää tuutorhaun, huolehtii tuutoreiden kouluttamisesta yhdessä TREYn ja yliopiston kanssa ja edistää tuutoreiden ryhmäytymistä.

Kerhovastaava toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja Staabin alaisten kerhojen välillä. Hän esimerkiksi huolehtii kerhojen toimintalupahakemusten, toimintaraporttien ja avustushakemusten esittelystä hallituksen kokouksissa.

Kolmiovastaava vastaa Tampereen suurimmista kuukausittaisten opiskelijabileiden järjestämisestä yhteistyössä muun Kolmiotiimin kanssa. Tehtävään kuuluu paljon suunnittelu- ja totetauttamistyötä teemojen, järjestelyjen ja ajankohtien parissa. Vaikka pääosa työstä tapahtuukin bileiden ulkopuolella, kolmiovastaavan pestiin kuuluu myös järjestelyvastuita bileissä.

Yhdenvertaisuusvastaava varmistaa ja edistää järjestön toiminnan yhdenvertaisuutta työkalunaan yhdenvertaisuusohjesääntö. Hän on myös osana Staabin palautetyöryhmää. Häirintälomakkeella annettu palaute on vain yhdenvertaisuusvastaavan luettavissa eikä hän saa ryhtyä jatkotoimenpiteisiin ilman palautteen antajan suostumusta.

Yhteistyössä