Syyskokouksessa 2021 Staabille hyväksytään uusi asiakirja; kestävän kehityksen suunnitelma. Kestävän kehityksen suunnitelma on Staabille merkittävä askel kohti vastuullisempaa, ympäristöystävällisempää ja kestävämpää toimintakulttuuria. Asiakirja luo suuntaviivat sille, miten kestävyys ainejärjestön toiminnassa konkreettisesti huomioidaan. Asiakirja määrittelee kestävyyttä edistäviä käytäntöjä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, hankintojen tekemiseen sekä Staabin toimistolle.

Kestävän kehityksen suunnitelmasta avattiin kommenttikierros jäsenistölle aikavälillä 30.10.-5.11. ja kommentteja asiakirjasta sateli yhteensä 39 kappaletta. Kommentit olivat todella osuvia, aiheellisia ja hyödyllisiä ja haluankin koko Staabin puolesta kiittää jokaista asiakirjaa kommentoinutta! Kommenttien pohjalta muokatun ja syyskokouksessa käsiteltävän hallituksen esityksen voit lukea täältä: https://staabi.fi/staabi-ryn-saantomaarainen-syyskokous-2022/

Tällä blogitekstillä on kaksi tarkoitusta: Ensinnäkin tämä blogiteksti toimii epävirallisena tulkintaohjeena, jonka tarkoituksena on avata jäsenistölle ja toimijoille sitä, mitä me asiakirjan laatijat, hallituslaiset 2021 olemme linjauksilla tarkoittaneet. Tämä blogiteksti avaa asiakirjassa käytettyjä monitulkintaisia lauseita ja sanoja, kuten esimerkiksi sitä, mitä tarkoitamme tarkoituksenmukaisuudella tai ensisijaisuudella. Toisekseen tämä blogiteksti käsittelee niitä kommentteja ja kysymyksiä, joita asiakirjasta saimme. Tarkoitus on perustella sitä, miksi muutoksia tehtiin tai jätettiin tekemättä sekä vastata kysymyksiin, joita asiakirjasta esitettiin. Pidemmittä puheitta hypätään asiaan!

 

HUOMIOITA

Monessa kommentissa mietittiin sitä, mitä joku tietty tavoite tarkoittaa tai mitä sen edistämiseksi tulisi tehdä. Asiakirja on muotoiltu jakamalla kirjaukset tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Toimenpiteet ovat konkreettisia toimia siinä missä tavoitteet avaavat sitä, mihin toimenpiteillä pyritään. Yksinkertaisesti ajatus on siis se, että tavoitteita kohti päästään toteuttamalla niitä toimenpiteitä, jotka asiakirjassa on mainittu. Tavoitteista ei siis tarvitse tulkita mitään sellaisia toimia, joita ei erikseen toimenpiteissä ole mainittuna.

Asiakirjan rakenne on muuttunut hieman kommenttikierroksen pohjalta. Jäsenistö nosti aiheellisesti esille, ettei aikaisemmasta versiosta voinut vaivattomasti hahmottaa sitä, mitkä tavoitteet ja toimenpiteet liittyivät toisiinsa. Tämän vuoksi suunnitelman kirjauksia on eritelty ja yhdistelty siten, että jokaiselle tavoitteelle toimenpiteineen on oma laatikko.

Kommenttikierroksen aikana saimme myös paljon palautetta ja huomioita siitä, että asiakirja sisältää paljon nykytilan kuvausta ja “itsestäänselvyyksiä”. Monet kirjaukset ehdotettiin poistettavaksi tämän perusteella. On totta, että osa kirjauksista toteutuu Staabin toiminnassa jo nykyisellään ja niitä voidaan pitää itsestäänselvyyksinä. Tämä on kuitenkin ensimmäinen asiakirja, joka virallisesti määrittää nämä toimintatavat vakiintuneiksi käytännöiksi. Se, että joku asia toteutuu nykyisessä toiminnassa, ei vielä velvoita toimijoita toimimaan samalla tavalla myös tulevaisuudessa – kestävän kehityksen suunnitelma sen sijaan velvoittaa. Siksi hallitus on nähnyt tarpeellisena sisällyttää asiakirjaan myös sellaisia asioita, jotka jo nykyiselläänkin toteutuvat, mutta eivät ole virallisia käytäntöjä. Toisaalta kyse on myös avoimuudesta jäsenistölle sekä toimenpideosioiden kokonaisvaltaisuudesta. Asiakirja kokonaisuudessaan kuvaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita kestävyyden eteen tehdään riippumatta siitä, ovatko ne vanhoja vai uusia.

Kommenteissa huolta herätti asiakirjan vaikutukset vapaaehtoistoimijoiden jaksamiseen sekä ainejärjestötoiminnan kustannuksiin. Asiakirjalla pyritään siihen, että kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan kaikessa Staabin toiminnassa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että kestävyys olisi aina tärkein kriteeri valintoja tehdessä. Asiakirjan taustalla on ajatus siitä, että kestävyyttä ja vastuullisuutta edistetään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli toimenpiteet esimerkiksi kasvattavat toimijoiden työtaakkaa kohtuuttomasti tai nostavat jäsenistölle koituvia kustannuksia suhteettomasti, ei kestävyys ole itseisarvo. Siksi myös monet asiakirjan kirjaukset ovat laveita ja monitulkintaisia.

Tämän takia moneen kohtaan pyydettiin myös aiheellisia tarkennuksia. Staabin kokoisen ainejärjestön kohdalla on kuitenkin mahdotonta laatia asiakirjaa siten, että se kuvaisi ja vastaisi kaikkea sitä toimintaa, mitä Staabissa järjestetään. Toiminnan monipuolisuuden ja vaihtelevuuden takia asiakirja pitää sisällään monia lauseita, jotka voidaan tulkita usealla eri tavalla, eikä kaikkia poikkeuksia ja rajatapauksia ole mielekästä listata toimintaa ohjaavaan dokumenttiin. Ongelma monitulkintaisuuden kohdalla on kuitenkin ilmeinen ja siksi tämä blogiteksti on luotu.

Kommenttikierroksen pohjalta myös osioiden johdannot on kirjoitettu uudestaan niin, että menneisyyden sijasta keskitytään tulevaisuuteen.

Asiakirjaa lukiessa on syytä pitää mielessä, että päävastuu kestävän kehityksen suunnitelman toteutumisesta on ympäristövastaavalla. Esimerkiksi ympäristötapahtuma sekä -viestintä kuuluu ympäristövastaavan tehtäviin – toki yhteistyössä tapahtuma- ja viestintävastaavan kanssa. Tarkoitus ei siis ole paisuttaa jo muuten työntäyteisiä pestejä entisestään, vaan vahvistaa ympäristövastaavan asemaa, roolia ja tehtäviä Staabissa.

 

YLEISTÄ

A1.1 Staabissa toimii erikseen nimetty ympäristövastaava, jonka tehtävänä on ohjata toiminnan kestävyyden toteuttamista.

Kommenttien pohjalta poistimme maininnan siitä, että ympäristövastaava olisi hallituksen jäsen. Ympäristövastaavan rooli on tärkeä ja välttämätön kestävän kehityksen suunnitelman toteuttamisessa, mutta päätösvalta vastaavan asemasta halutaan jättää tuleville toimijoille. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta ympäristötiimin muodostamiseen, jota kirjaus ei sulje pois.

A2.1 Staabi tarkastelee kriittisesti sekä päivittää kestävän kehityksen suunnitelmaansa säännöllisesti.

Asiakirjan luonnoksessa suunnitelmalle määriteltiin voimassaoloaika, mutta kommenttien pohjalta se poistettiin. Kestävän kehityksen suunnitelma on voimassa toistaiseksi, eikä asiakirjassa ole mielekästä määrittää sitä, koska asiakirja vanhenee. Yllä olevan kirjauksen tarkoituksena on kuitenkin velvoittaa toimijat tarkastelemaan asiakirjaa ja arvioimaan päivittämisen tarvetta aika ajoin. Päivittäminen tai tarkastelu ei kuitenkaan ole sidottu mihinkään tiettyyn ajanjaksoon.

A2.3 Toiminnan kestävyyden toteutumista arvioidaan ja seurataan esimerkiksi jäsenkyselyiden sekä tarkistuslistojen avulla säännöllisesti.

Kommenteissa monet kyselivät sitä, mitä ovat tarkistuslistat ja miten kestävyyden toteutumista voidaan mitata jäsenkyselyiden avulla. Staabille on luotu loppuvuodesta 2021 kaksi tarkistuslistaa, kestävä tapahtuma sekä kestävä hankinta -tarkistuslistat. Tarkistuslistat ovat luotu toimijoiden käyttöön ja niiden tarkoitus on helpottaa toimijoiden työtä. Tarkistuslistojen avulla voidaan tarkistaa ja arvioida, onko kaikki tärkeät seikat otettu huomioon tapahtumaa suunnitellessa tai hankintaa tehdessä.

Jäsenkyselyiden tarkoituksena on arvioida esimerkiksi sitä, kokeeko jäsenistö Staabin toimivan vastuullisesti ja kestävästi. Tällöin kyse on enemmän toiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä kuin siitä, kuinka kestävää toiminta itsessään on ollut. Tärkeää kuitenkin on, että tehty työ näkyy myös jäsenistölle.

A2.4 Lisäksi Staabi pyrkii kehittämään uusia tapoja ja mittareita, joilla voidaan seurata ja arvioida toiminnan kestävyyttä luotettavasti ja vertailukelpoisesti.

Lisäksi saimme paljon aiheellisia kommentteja siitä, kuinka toistaiseksi suunnitelman mittarit ja muut seurantatavat ovat puutteellisia. Pelkkien tarkistuslistojen ja jäsenkyselyiden avulla ei saada riittävän spesifiä ja vertailukelpoista dataa kestävyydestä. Kommenteissa ehdotettiin monenlaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi hiilijalanjäljen laskemista. Siksi asiakirjaan lisättiin uusi kohta, joka velvoittaa toimijoita pohtimaan myös uusia ja parempia tapoja kestävyyden arviointiin. Asiakirjassa ei ole kuitenkaan haluttu lyödä etukäteen lukkoon näitä mittareita, vaan on haluttu jättää päätösvalta toteutuksesta tuleville toimijoille.

 

TAPAHTUMAT

B1 Staabin tapahtumien hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni ja elintarvikkeet, joita Staabin tapahtumissa käytetään, ovat mahdollisimman ekologisia

Kohdasta tuli paljon kysymyksiä, erityisesti siitä, tulisiko toimijoiden laskea tapahtumien hiilijalanjälkiä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole velvoittaa tulevia toimijoita laskemaan tapahtumien hiilijalanjälkiä. Kuten alussa todettu, tavoitteiden eteen ei ole välttämätöntä tehdä mitään sellaista, mitä ei ole toimenpiteissä erikseen mainittu. Hiilijalanjäljen laskeminen voi olla yksi käyttökelpoinen tapa toiminnan kestävyyden arviointiin, mutta toimijoilla ei ole siihen tämän asiakirjan pohjalta velvollisuutta. Mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen ja ekologisiin elintarvikkeisiin päästään riittävällä tasolla toimenpiteet toteuttamalla. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tapahtumien ilmastokuormaa ja asiakirjaan laitettiin hiilijalanjälki ympäristökuormituksen sijasta siksi, että hiilijalanjälki on konkreettinen ja selkeä tavoite, ympäristökuormitus taas paljon laajempi ja tulkinnanvaraisempi. Lyhyesti sanottuna siinä missä hiilijalanjäljellä viitataan ilmastokuormaan, ympäristökuormitus huomioisi myös muut ympäristövaikutukset.

B1.2 Staabi suosii tapahtumissaan mahdollisuuksien mukaan sesonkituotteita sekä lähiruokaa.

Kysymyksiä heräsi myös siitä, miksi lähiruoka ja sesonkituotteet ovat ilmaistu laveammin, kuin kasvisruoka. Sesonkituotteiden sekä lähiruoan suosiminen ruokatarjoiluissa on tärkeää. Kaikissa tilanteissa ei tästä huolimatta ole mielekästä vaatia, että kaiken ruoan tulisi täyttää nämä kriteerit. Siksi asiakirjaan on kirjattu mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että myös toteuttamisen hinta ja vaiva huomioidaan, eikä esimerkiksi lähiruoka ole itseisarvo, jos se vaatii tapahtumien hintojen nousua tai kohtuutonta työmäärää tapahtuman järjestäjältä. Näiden kysymysten arviointi ja puntarointi on haluttu jättää toimijoille itselleen. Kirjaus kuitenkin velvoittaa toimijat suosimaan sesonkituotteita ja lähiruokaa ja niiden käyttämättömyys pitää olla perusteltavissa. Sesonki- ja lähiruuan ekologisuus ei myöskään ole aina itsestäänselvyys.

B1.3 Kaikkien tapahtumien tarjottavat ovat lähtökohtaisesti kasvisruokaa, mikäli se on tapahtuman luonteen kannalta tarkoituksenmukaista.

Tämä kirjaus herätti ylivoimaisesti eniten muutosesityksiä sekä kysymyksiä. Osa halusi linjauksen kokonaan pois, osa toivoi jopa kokonaan vegaaniseen ruokaan siirtymistä kaikilla tapahtumilla. Aiheellisesti kysymyksiä aiheutti myös lauseen monitulkintaisuus. Osa myös toivoi, että tietyillä tapahtumilla voisi tehdä poikkeuksia.

Erityisen tärkeää kestävyyden näkökulmasta on, että tulevaisuudessa Staabin tapahtumien ruoat ovat nykyistä kasvispainotteisempia, sillä kasvisruoka on yksi merkittävä tapa edistää tapahtumien ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Toisaalta isossa kuvassa kasvisruoka kytkeytyy myös taloudelliseen kestävyyteen. Siksi asiakirjaan on haluttu kirjata, että kaikkien tapahtumien tarjottavat ovat lähtökohtaisesti kasvisruokaa.

Pohdinnan jälkeen on kuitenkin tultu siihen lopputulokseen, ettei tätä välttämättä ole vielä mielekästä vaatia jokaiselta tapahtumalta. Esimerkiksi pikkujoulut sekä vuosijuhlat ovat tilaisuuksia, joissa myös lihan tarjoaminen voi olla perusteltua. Siksi linjaukseen lisättiin lievennyksiä, eikä kirjaus ole ehdoton. Lisäksi lähtökohtaisesti kasvisruokaa huomioi myös poikkeustilanteet kuten sen, että kasvisruoka tulee kohtuuttoman kalliiksi tai vaivalloiseksi, sekä ne osallistujat, joille kasvisruoan tarjoaminen voi esimerkiksi allergiasyistä olla mahdotonta.

Kaiken kaikkiaan linjauksen tarkoituksena on määrittää se, että lähtökohtana kaikilla tapahtumilla on kuitenkin aina kasvisruokatarjoilu. Se on aina ensisijainen vaihtoehto ja mikäli toimijat päätyvät muuhun ratkaisuun, valinta pitää pystyä perustelemaan. Käytännössä kirjauksella tarkoitetaan sitä, että suuri osa kaikista Staabin tapahtumista on tulevaisuudessa kasvisruokatapahtumia, mutta joidenkin yksittäisten tapahtumien kohdalla voidaan tehdä poikkeus, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Aihe herättää eittämättä paljon keskustelua, ajatuksia ja kysymyksiä. Mikäli aiheesta haluaa keskustella/kysellä/haastaa enemmänkin tai kaipaa tarkempia perusteluja kasvisruuan kestävyydestä, saa allekirjoittaneeseen olla aina yhteydessä!

B2.3 Staabin tapahtumissa syntyvä jäte kierrätetään asianmukaisesti mahdollisuuksien mukaan

Kommenteissa heräsi paljon huolta siitä, kasvaako tapahtumien järjestäjien työmäärä kohtuuttomasti. On tärkeää, että Staabin kierrätyskäytäntöjä kehitetään nykyisestä. Todellisuudessa tapahtumilla kierrättäminen on usein kuitenkin haastavaa ja siksi myös tähän linjaukseen on haluttu lisätä lieventävä ilmaus mahdollisuuksien mukaan. Ei ole mielekästä, että esimerkiksi tapahtumanjärjestäjän työmäärä ja taakka kasvavat suhteettomasti, tai että jätteen kierrättämiseksi toimijoiden täytyy ajaa autolla pitkiä matkoja vain kierrätyksen takia. On kuitenkin tärkeää, että jo ennen tapahtumia tapahtumapaikkojen kierrätysmahdollisuudet huomioidaan ja kierrätyskäytännöt suunnitellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Myös tämän kysymyksen kohdalla tehdyt valinnat pitää pystyä perustelemaan.

 

HANKINNAT

C1.1 Hankkiessaan uusia tavaroita Staabi selvittää ensin, löytyisikö tarvittavia tavaroita käytettynä, mikäli se on hankinnan luonteen huomioon ottaen järkevää.

C1.2 Hankinnoissa huomioidaan tuotteiden käyttöikä ja suositaan ensisijaisesti mahdollisimman pitkäkestoisia tuotteita.

C1.3 Sähkölaitteita hankittaessa myös energiankulutus huomioidaan.

Kommenteissa nostettiin useaan kertaan esille huoli esimerkiksi siitä, voivatko nämä toimenpiteet ohjata objektiivisesti huonompaan vaihtoehtoon. Yllä olevat kirjaukset on haluttu kirjata mahdollisimman laveasti, sillä ne saattavat olla osittain myös ristiriidassa toistensa kanssa. Siksi linjauksissa on käytetty sanoja selvittää, huomioidaan ja suositaan ensisijaisesti. Tarkoitus kirjauksilla on velvoittaa toimijat huomioimaan kaikki kestävyyden kannalta olennaiset näkökulmat sekä ottamaan ne huomioon päätöksiä tehdessä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole määritellä, mikä kriteeri on tärkein tai kuinka paljon painoarvoa milläkin näistä on. Hankintapäätösten ei tarvitse perustua näihin, mutta nämä on aina otettava huomioon päätöstä tehtäessä.

C1.4 Kaikki Staabin myymät tuotteet, kuten paidat ja kangaskassit, hankitaan ensisijaisesti vastuullisista materiaaleista valmistettuina.

Vastuullisilla materiaaleilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä sosiaalisesti että ekologisesti vastuullisia tuotteita. Näille mittareita voivat olla esimerkiksi erilaiset luotettavat sertifikaatit. Myös tähän kirjaukseen on kuitenkin laitettu lievennys ensisijaisesti. Kirjaus määrittää, että lähtökohta on aina hankkia vastuullisia tuotteita. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa muut kriteerit ovat olennaisempia. Jos esimerkiksi jäsenistölle myytävä luomupuuvillapaita maksaa moninkerroin enemmän, kun normaali puuvillapaita, on syytä pohtia kestävyyskriteerin painoarvoa. Jälleen kerran toimijoiden on kuitenkin pystyttävä perustelemaan, miksi valinnat on tehty ja ensisijaisesti etsitään aina vastuullisia tuotteita.

C2.2 Muille ainejärjestöille annettavissa vuosijuhlalahjoissa suositaan ensisijaisesti aineettomia tai muita ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia lahjoja.

Kommenteissa heräsi huolta siitä, että nämä kirjaukset rajoittavat lahjavalikoimaa liikaa. Aineettomilla lahjoilla ja palkinnoilla tarkoitetaan tässä asiakirjassa sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka eivät ole fyysistä tavaraa tai joista ei jää jäljelle fyysistä materiaa. Määritelmä on jo sellaisenaa laaja, jonka lisäksi myös muut ympäristöä vähän kuormittavat lahjat kasvattavat vaihtoehtoja entisestään.

 

TOIMISTO

D1.1 Staabi hankkii toimiston teen ja kahvin joko reilun kaupan tuotteina tai hävikkituotteina.

Kirjauksessa reilun kaupan tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joilla on fairtrade sertifikaatti ja hävikkituotteilla esimerkiksi fiksuruoan yms. muun hävikkiä myyvän tahon tuotteita.

 

MUUT

E4.2 Kaikki Staabin laskut, esityslistat, sopimukset ja muut asiakirjat hoidetaan ja toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä.

Kirjauksesta heräsi kysymyksiä liittyen siihen, onko tämä tällä hetkellä mahdollista. Kirjauksesta poistettiin maininta pöytäkirjoista, sillä niitä tarvitaan toiminnantarkastukseen. Muilta osin kirjaus on kuitenkin toteutettavissa: tulevaisuudessa esimerkiksi asiakirjojen allekirjoitus voidaan hoitaa sähköisesti jo olemassa olevalla ohjelmistolla. Mikäli yllämainitut asiat hoidetaan paperisena, on sille oltava hyvät perustelut.

 

LOPUKSI

Ymmärrettävästi jokaista kommenttia tai perustelua ei tähän blogikirjoitukseen kuitenkaan päätynyt. Jokainen kommentti on kuitenkin otettu huomioon ja käsitelty asiakirjaa työstäessä. Lisäksi kaikkia tehtyjä muutoksia ei ollut tarpeen avata tässä, joten asiakirja sisältää myös poistoja, muokkauksia ja lisäyksiä, joita blogiteksti ei erittele. Kannattaa siis lukea hallituksen esitys läpi kokonaiskuvan saamiseksi!

Jos mistään asiakirjaan liittyvästä herää vielä kommentteja, kysyttävää tai keskusteltavaa, aina saa olla allekirjoittaneeseen yhteydessä matalalla kynnyksellä!

PS: Kestävän kehityksen suunnitelma nuijitaan syyskokouksessa 22.11. Mikäli asiakirjaan haluaa vielä tehdä muutosesityksiä, sen voi tehdä osoitteessa:

https://forms.gle/6SDvGrZheaBo7YTVA

Ylpein keketerkuin

Jenna Miettinen

Ympäristövastaava