Jäikö syyskokous väliin? Eikö keskittymiskyky riittänyt? Tässä tiivistettynä syyskokouksen dokumentit, olkaa hyvä!

Tuutoroinnin ohjesääntö

Ohjesääntö varmistaa tuutorvalintojen yhdenmukaisuuden, ja se pitää sisällään tuutoreiden valintakriteerit.

Tuutorointia ohjaavat yhdistyksen arvot; yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja avoimuus.

Tuutorvalinnat tehdään kirjallisten hakemusten pohjalta. Hakemuksissa kartoitetaan hakijoiden motivaatiota, aiempaa kokemusta, ajallista käytettävyyttä sekä kiinnostus vastuutuutorina toimimiseen. Hakemuksia ei käsittele jäävit henkilöt.

Jos rekrytoinnista vastaavan tahon tiedossa on jokin hakemuksessa mainitsematta jätetty erittäin merkittävä tuutorina työskentelyn estävä peruste, voidaan hänet jättää valitsematta.

Mikäli tuutorhaastatteluja järjestetään, ne järjestetään jokaiselle hakijalle.

Tuutorilta edellytetään sitoutumista ja käytettävyyttä koko lukuvuodeksi sekä koulutuksiin.

Tasatilanteessa karsitaan sellainen henkilö, joka on jo aiemmin toiminut tuutorina (poislukien kv-tuutorointi sekä liikuntatuutorointi).

Staabin viestintäsuunnitelma

Staabin keskeisiä viestintävälineitä vuonna 2019 on Facebook, sähköpostilistat, viikkotiedote, Instagram, Snapchat, Twitter, Staapinen, Staabin verkkosivut, edunvalvontablogi sekä Telegram, joista keskeisimmät kanavat ovat Facebook sekä sähköpostilistat.

Facebook-sivun asemaa tullaan vahvistamaan ulkoisessa viestinnässä ja brändissä, Facebook-ryhmä säilyy sisäisen viestinnän välineenä.

Snapchatissa tulee jatkossa olemaan aina yhteistarinat vappu- ja fuksiviikoille. Myös omien filtterien käyttöä pyritään lisäämään.

Twitteriä pyritään kehittämään erityisesti yhteistyökumppaneiden kanssa viestimiseen.

Tenttien ja palautteen lähettämistä pyritään lisäämään viestinnän avulla.

Viestinnän tulee aina noudattaa Staabin arvoja sekä käytäntöjä, joten hallituksen perehdytykseen kuuluu viestintäkoulutus.

Kriisiviestinnälle on oma protokolla, joka löytyy viestintäsuunnitelmasta.

Ulkoinen viestintä pyrkii vahvistamaan positiivista kuvaa Staabista, eikä se sisällä esimerkiksi sisäpiirivitsejä. Staabin somekanavia mainostetaan esimerkiksi lukiovierailuilla.

Viestinnästä kerätään palautetta, jonka pohjalta viestintää pyritään kehittämään.

Toimintasuunnitelma 2019

Vuoden 2019 painopistealueita ovat uuden yliopiston toiminnan käynnistymisen seuranta ja viestintä jäsenistölle, yhdistyksen toiminnan ammattimaistamisen jatkaminen sekä 2017 hyväksytyn strategian jalkauttamisen jatkaminen ja sen toteutumisen seuranta.

Vuonna 2019 tullaan järjestämään ulkomaan excursio sekä valmennuskurssi.

Hallitus pyrkii aktiivisesti etsimään Staabille suurempaa toimistoa yliopistolta. Tämän lisäksi selvitetään edellytyksiä oman tilan hankintaan yliopiston ulkopuolelta.

Häirintäyhdyshenkilötoimintaa vahvistetaan ja kehitetään yhdessä häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Vuosittaisen jäsenmaksun käyttöönottoa selvitetään.

Edunvalvonnan verkostoja kehitetään, niin edunvalvontatoimijoiden kuin edunvalvonnasta kiinnostuneiden kesken.

Kopotapahtumia kehitetään, esimerkiksi Yliopisto for dummies tullaan järjestämään myös vuonna 2019.

Abitiimien yhteistyötä tiedekunnan abitiimin kanssa kehitetään. Vähintään kaikissa Pirkanmaan lukioissa pyritään vierailemaan esittelemässä hallintotieteitä.

55-Vuotisvuosijuhlasäästöjä ja ulkomaan-excursion rahoitusta kerrytetään. Taloutta pyritään automatisoimaan taloushallinnollisilla ohjelmistoilla.

Staabin tietohallinnon järjestämistä varten kootaan ICT-tiimi, minkä vastuulla on verkkosivujen tekninen kehittäminen ja ylläpito, yhdistyksen digitaaliset kehitystehtävät, sisäisten järjestelmien koulutustehtävät sekä muut mahdolliset ICT-sektorin tehtävät.

Uusia tapahtumakonsepteja kartoitetaan, esimerkiksi alkoholittomia tapahtumia sekä yhteinen tapahtuma tiedekunnan opetushenkilökunnan kanssa.

Kaikissa tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton juomavaihto, esimerkiksi alkoholiton booli.

Jäsenistöä kuullaan erilaisilla alustoilla toiveista tapahtumiin liittyen, esimerkiksi ennen vappuviikkoja.

Staabi järjestää yhdessä opintosuuntakohtaisten ainejärjestöjen kanssa vähintään yhden tapahtuman.

Kolmiot pyrkivät hankkimaan vähintään kerran vuodessa esiintyjän.

Tour de Manse suositellaan järjestettävän alkuvuodesta 2019.

Jäsenistöllä on mahdollisuus perustaa kerhoja ja saada niille rahallista tukea.

Alumnitapaamiset pyritään säännöllistämään. Vuonna 2019 pyritään pilotoimaan mentorointitoimintaa.

Helsingin excursioita voidaan järjestää useampi.

Osallistutaan uuden yliopiston tuutoroinnin kehittämistyöhön.

Hallituksen, toimihenkilöiden sekä jaoston rooleja selkiytetään.

Talousarvio 2019

Liikuntatapahtumien budjettia kasvatettiin.

Valmennuskurssi ja markkinointituotteet tuovat lisää tuottoja Staabille.

Hankitaan uusi kassakaappi.

Kahvinkulutus on kasvanut, joten budjettia nostettiin reilusti.

Kerhotoimintaa varten budjetoitiin rahaa.